44
วั
ฒนธ รม
กี
ฬา-การละเล่
ฐิ
ติ
พั
นธ์
พั
ฒนมงคล
ภาพ :
 สกล เกษมพั
นธุ์
มวยไทย
ภู
มิ
ไทยเหนื
อกาลเวลา
ศิ
ลปะการต่
อสู
มื
อเปล่
าที่
มี
พิ
ษสงรอบตั
ว เป็
นศิ
ลปะประจ�
ำชาติ
และเอกลั
กษณ์
ของชาติ
มาตั้
งแต่
ยุ
คโบราณ  ปั
จจุ
บั
นได้
รั
บการ
ยอมรั
บว่
าเป็
นศิ
ลปะการป้
องกั
นตั
วและจู
โจมที่
อั
นตรายร้
ายแรง
ที่
สุ
ดแขนงหนึ่
ง  ขณะเดี
ยวกั
นท่
วงท่
า “แม่
ไม้
มวยไทย” ตลอดจน 
การ “ขึ้
นครู
” หรื
อ “ไหว้
ครู
” กลั
บมี
ลี
ลางดงามชนิ
ดหาตั
วจั
บได้
ยาก
ในศิ
ลปะแขนงอื่
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...124