หนุ
มาน
เหยี
ยบลงกา
เป็
นท่
ารั
บลู
กเตะที่
สวยงามและอั
นตราย 
ผู้
ใช้
ต้
องเข้
าท�
ำอย่
างรวดเร็
วโดยยื
มพลั
งคู่
ต่
อสู้
เป็
นแรงส่
งตั
วเองขึ้
นไปเหยี
ยบบ่
แล้
วถองศอกลงกลางศี
รษะ
ทิ้
งน�้
ำหนั
กลงพร้
อมน�้
ำหนั
กตั
กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
47
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...124