42
วั
ฒนธ รม ั
คลองพระโขนงหน้
าวั
ดมหาบุ
ศย์
“สถานที่
เกิ
ดเหตุ
” ของต�
ำนานแม่
นากพระโขนง
ภาพ : ศรั
ณย์
ทองปาน
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...124