กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
43
หลั
งจากนั้
นเถรขวาดก็
เอาอาหารเลี้
ยงนางนากกั
บลู
ก 
ผู
อดอยาก แล้
วเอาลิ้
นลู
กนางนากใส่
ในขี้
ผึ้
งรู
ปพระไวย 
นางสร้
อยฟ้
า และดอกจ�
ำปา เสกไปท�
ำเสน่
ห์
 จนพระไวย 
หลงนางสร้
อยฟ้
าตามปรารถนา
นิ
ยะดากล่
าวในท้
ายที่
สุ
ดว่
าข้
อมู
ลที่
น�
ำมาเสนอ “เป็
ข้
อมู
ลที่
ไม่
มี
ใครรู
จั
กหรื
อเคยอ้
างอิ
งมาก่
อน” 
แต่
แปลกที่
ไม่
ได้
ระบุ
ว่
าคั
ดส�
ำเนามาจากที่
ใด
  ผู
อ่
านจึ
งได้
เดาเอาเอง
ว่
าอาจมาจากสมุ
ดข่
อยเล่
มใดเล่
มหนึ่
งในหอสมุ
ดแห่
งชาติ
ก็
ได้
สมเด็
จฯ กรมพระยาด�
ำรงราชานุ
ภาพทรงกล่
าวในค�
ำน�
เสภาฯ ว่
า ครู
แจ้
งมี
ชี
วิ
ตในสมั
ยรั
ชกาลที่
 ๓ ถึ
งรั
ชกาลที่
 ๕
เรื่
องแม่
นากที่
ครู
แจ้
งเอามาผสมในเสภาจึ
งคงเกิ
ดในสมั
รั
ชกาลที่
 ๓ หรื
อก่
อน -หลั
งจากนั้
นไม่
นาน 
พาดหั
วเชิ
ญอ่
านเรื่
องขุ
นชาญคดี
เล่
าเรื่
องอี
นากพระโขนง
ในหนั
งสื
อพิ
มพ์
บางกอกการเมือง
ฉบั
บวั
นเสาร์
ที่
 ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๑ 
หอสมุ
ดแห่
งชาติ
 (ซี
ดี
เอนกก๊
อป 0131-086)
<
โปสเตอร์
ภาพยนตร์
เรื่
อง
วิญญาณรักแม่นาค
 ของ เสน่
ห์
 โกมารชุ
น 
พ.ศ. ๒๕๐๕ (ซี
ดี
เอนก 0131-085)
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...124