36
วั
ฒนธ รม ั
มี
คนสนใจเรื่
องแม่
นากกั
นมากและมี
การน�
ำเรื่
องแม่
นาก 
มากล่
าวถึ
งกั
นบ่
อยจนต้
องคอยท�
ำบั
นทึ
ก ส�
ำหรั
บช่
วยจ�
ำเป็
ระยะ ๆ      
ดั
งเช่
นเมื่
อวั
นที่
 ๑ มี
นาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มี
การประเดิ
ฉายภาพยนตร์
เรื่
อง 
ต�
ำนานรั
กแม่
นาก 3D
  ที่
น�
ำแสดง 
โดยดาราสาวร่
างอวบ ตั๊
ก-บงกช คงมาลั
ย กั
บ รั
งสิ
โรจน์
พั
นธุ
เพ็
ง ตามด้
วยดาราอาวุ
โสเช่
น ชุ
มพร เทพพิ
ทั
กษ์
 กั
ฤทธิ์
 ลื
อชา  
ภาพยนตร์
แม่
นากเรื่
องนี้
นั
บเป็
นแม่
นากฉบั
สามมิ
ติ
เรื่
องแรก
  ผู
ก�
ำกั
บคื
อ โชติ
พั
นธ์
 นิ
ธิ
วั
ชร  ดู
ตั
วอย่
างจาก
อิ
นเทอร์
เน็
ตแล้
ว เห็
นว่
าสร้
างอย่
างหนั
งไทยทั่
วไป คื
อ 
ตั
วละครแต่
งกายแบบสบายๆ หญิ
งไว้
ผมยาวเฟื
อย ชายไว้
ผม 
แบบปั
จจุ
บั
น  ไม่
มี
ใครพยายามไว้
ผมปี
ก ผมมหาดไทย ให้
ใกล้
เคี
ยงกั
บยุ
คสมั
ยที่
เกิ
ดเหตุ
 คื
อราว ๆ สมั
ยรั
ชกาลที่
 ๓-๔
(รั
ชกาลที่
 ๓ เสด็
จขึ้
นครองราชย์
 พ.ศ. ๒๓๖๗  รั
ชกาลที่
 ๔
เสด็
จขึ้
นครองราชย์
 พ.ศ. ๒๓๙๔) วิ
ธี
ท�
ำให้
ดู
ย้
อนยุ
ค มี
เพี
ยง
ให้
หญิ
งคาดผ้
าแถบ ชายสวมเสื้
อคอกลมเท่
านั้
น    
ส่
วนการผู
กเรื่
องให้
สมเด็
จพระพุ
ฒาจารย์
 (โต) เข้
ามา
เกี่
ยวข้
องด้
วย เขาใช้
วิ
ธี
ปู
พื้
นให้
นายมากถู
กเกณฑ์
ทหาร 
ไปอยู
บางกอก ต่
อมานายมากไปรบได้
รั
บบาดเจ็
บ จึ
งถู
ส่
งตั
วมารั
กษากั
บสมเด็
จพระพุ
ฒาจารย์
 (โต) วั
ดระฆั
งฯ 
ภายหลั
งเมื่
อนางนากอาละวาดฆ่
าคนตายไปมาก สมเด็
จฯ
โต 
จึ
งเดิ
นทางไปปราบ แล้
วเจาะเอากะโหลกหน้
าผากแม่
นาก
มา
สื
บสาวเล่
าเรื่
อง
เอนก นาวิ
กมู
แม่
นากพระโขนง
ยั
งไม่
ตาย
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...124