48
วั
ฒนธ รม
พระราชพงศาวดารกรุ
งธนบุ
รี
 บั
นทึ
กเรื่
องราวของท่
าน
ไว้
ว่
าหลั
งจากเสี
ยกรุ
งศรี
อยุ
ธยาแล้
“...ฝ่
ายเจ้
าพระยาอั
งวะยั
งอยู
ณ เมื
องย่
างกุ
ง ท�
ำการ
ยกฉั
ตรยอดพระมหาเจดี
ย์
เกศธาตุ
ส�
ำเร็
จแล้
วให้
มี
การฉลอง
จึ
งขุ
นนางพะม่
า กราบทู
ลว่
าคนมวยเมื
องไทยมี
ฝี
มื
อดี
ยิ่
งนั
จึ
งตรั
สสั่
งให้
จั
ดหามา ได้
นายขนมต้
มคนหนึ่
ง เป็
นมวยดี
มี
ฝี
มื
อแต่
ครั้
งกรุ
งเก่
าเอาตั
วมาถวายพระเจ้
าอั
งวะ พระเจ้
า 
อั
งวะจึ
งให้
จั
ดพะม่
าคนมวยเข้
ามาเปรี
ยบกั
บนายขนมต้
ม 
ได้
กั
นแล้
วก็
ให้
ชกกั
นหน้
าพระที่
นั่
ง  และนายขนมต้
มชก 
พะม่
าไม่
ทั
นถึ
งยกก็
แพ้
แล้
วจั
ดคนอื่
นเข้
ามาเปรี
ยบชกอี
ก 
นายขนมต้
มชกพะม่
าชกมอญแพ้
ถึ
งเก้
าคนสิ
บคนสู
ไม่
ได้
พระเจ้
าอั
งวะทอดพระเนตรยกพระหั
ตถ์
ตบพระอุ
ระ ตรั
สรรเสริ
ญฝี
มื
อนายขนมต้
มว่
า ไทยมี
พิ
ษอยู
ทั่
วตั
ว แต่
มื
อเปล่
ไม่
มี
อาวุ
ธเลยยั
งสู
ได้
คนเดี
ยวชะนะถึ
งเก้
าคนสิ
บคนฉะนี้
เพราะเจ้
านายไม่
ดี
จึ
งเสี
ยบ้
านเมื
องแก่
ข้
าศึ
ก ถ้
าเจ้
านายดี
แล้
วไหนเลยจะเสี
ยกรุ
งศรี
อยุ
ธยา แล้
วพระราชทานรางวั
ล 
แก่
นายขนมต้
มโดยสมควร...”
จวบถึ
งสมั
ยกรุ
งธนบุ
รี
เป็
นราชธานี
ก็
มี
นั
กมวยฝี
มื
อดี
ก�
ำเนิ
ดขึ้
นหลายคน อาทิ
 นายทองดี
 ฟั
นขาว ผู
เข้
ารั
บราชการ
เป็
นทหารคู
พระทั
ยพระเจ้
ากรุ
งธนบุ
รี
  ได้
รั
บยศถาบรรดาศั
กดิ์
สู
งสุ
ดเป็
นพระยาพิ
ชั
ยหรื
อที่
คนไทยรู
จั
กท่
านในนาม “พระยา
พิ
ชั
ยดาบหั
ก” นอกจากนี้
ยั
งมี
ชื่
อของครู
ห้
าว แขวงเมื
องตาก
ครู
เที่
ยง บ้
านแก่
ง  ครู
เมฆ บ้
านท่
าเสา เป็
นต้
ต่
อมาพระบาทสมเด็
จพระพุ
ทธยอดฟ้
าจุ
ฬาโลกเสด็
เถลิ
งถวั
ลย์
ขึ้
นครองราชย์
เป็
นปฐมกษั
ตริ
ย์
แห่
งราชวงศ์
จั
กรี
สถาปนากรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
เป็
นราชธานี
  อาวุ
ธยุ
ทโธปกรณ์
แบบตะวั
นตก อาทิ
ปื
นไฟถู
กน�
ำมาใช้
ในการศึ
กสงครามมาก
ขึ้
น การรบแบบประชิ
ดตั
วจึ
งเริ่
มลดความส�
ำคั
ญลง  มวยไทย
ในฐานะศิ
ลปะการต่
อสู
อั
นเอกอุ
ก็
ค่
อย ๆ ลดบทบาทลง 
แปรเปลี่
ยนเป็
นศิ
ลปะเชิ
งกี
ฬาหรื
อกระทั่
งกลายเป็
นมหรสพ
ชนิ
ดหนึ่
งอย่
างทุ
กวั
นนี้
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...124