กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
49
มอญยั
นหลั
แม่
ไม้
มวยไทยในการรั
บหมั
โดยใช้
เท้
าข้
างหนึ่
งถี
บยั
นยอดอก
หรื
อท้
องของคู่
ต่
อสู้
ท�
ำให้
คู่
ต่
อสู้
เสี
ยหลั
กเข้
าท�
ำไม่
ได้
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...124