54
วั
ฒนธ รม
ภาพ : ศรั
ณย์
ทองปาน
รู
ปปั้
นแม่
โพสพในศาลแม่
โพสพ วั
ดไทรใหญ่
 อ�
ำเภอไทรน้
อย นนทบุ
รี
 สะท้
อนภาพชุ
มชนชาวนาในย่
านนั้
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...124