40
วั
ฒนธ รม ั
“กระท�
ำกิ
ริ
ยาเปนผี
ดุ
ร้
ายหลอกคน จนถึ
งช่
วยนายชุ
ม 
ถี
บระหั
ดน�้
ำเข้
านา แลวิ
ดน�้
ำเรื
อ กู
เรื
อของนายชุ
มที่
ล่
มก็
ได้
ส่
วนบุ
ตรชายของอ�
ำแดงนากก็
แต่
งกายเป็
นหญิ
งให้
คล้
ายมารดา หลอกชาวบ้
านจนกลั
วกั
นทั่
วทั้
งพระโขนง อนึ่
บุ
ตรของอ�
ำแดงนากได้
เล่
าถวายเสด็
จอุ
ปั
ชฌาย์
ว่
าตนได้
ท�
ำมารยาเป็
นปี
ศาจหลอกชาวบ้
านจริ
ง  
บุ
ตรคนหนึ่
งของ 
อ�
ำแดงนากชื่
อนายแบน
 เคยเป็
นพระสมุ
ห์
ของเสด็
อุ
ปั
ชฌาย์
ภายหลั
งผู
กคอตายที่
ถาน (ส้
วมส�
ำหรั
บพระ) 
วั
ดโพธิ์
สรุ
ปว่
าเรื่
องผี
แม่
นากตามค�
ำบอกของนายกุ
หลาบ
เกิ
ดขึ้
นในสมั
ยรั
ชกาลที่
 ๓
 (ครองราชย์
ระหว่
าง พ.ศ.
๒๓๖๗-๒๓๙๔)  ตั
วตนของแม่
นากเคยมี
จริ
ง แต่
ผี
ที่
เล่
าลื
เป็
นผี
ปลอม   
ส่
วนชื่
นายมาก
 ที่
ปรากฏคู
นางนากจนแพร่
หลายใน 
ยุ
คต่
อมานั้
น ผู
เขี
ยนคิ
ดว่
าน่
าจะเกิ
ดเมื่
อกรมพระนราธิ
ป-
ประพั
นธ์
พงศ์
 ทรงแต่
งบทละครร้
อง 
เรื่
องอี
นากพระโขนง
ส�
ำหรั
บเล่
นในโรงละครปรี
ดาลั
ย เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๕๔ (ต้
นสมั
รั
ชกาลที่
๖) โดยสมมุ
ติ
ให้
ชายคนหนึ่
งชื่
อมาก เป็
นผั
วนางนาก 
ฝั
นถึ
งผี
แม่
นากในอดี
ตอย่
างเป็
นตุ
เป็
นตะ กระทั่
งตื่
กรณี
ผี
แม่
นากนี้
 ถ้
าลองถามผู
เขี
ยนและคนทั่
วไปดู
คิ
ดว่
าร้
อยทั้
งร้
อย คงอยากให้
ผี
แม่
นากหลอกหลอนจริ
ง ๆ
มากกว่
า เพราะตื่
นเต้
นและสนุ
กกว่
าผี
ปลอมของลู
กชาย 
แม่
นากเป็
นไหน ๆ
ล่
าสุ
ดมี
ข้
อมู
ลที่
น่
าสนใจมากลงในนิ
ตยสาร
ศิ
ลปวั
ฒนธรรม
ฉบั
บเดื
อนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย นิ
ยะดา เหล่
าสุ
นทร
เสนอเรื่
อง “แม่
นากพระโขนงในเสภาขุ
นช้
างขุ
นแผน” ว่
า 
ในเสภาเรื่
องขุ
นช้
างขุ
นแผน
ฝี
ปากครู
แจ้
ง มี
กล่
าวถึ
ง 
แม่
นากด้
วย
นิ
ยะดากล่
าวว่
า ตอนสร้
อยฟ้
าให้
เถรขวาดท�
ำเสน่
ห์
พระไวย เพราะพระไวยไปรั
กนางสี
มาลามากกว่
า  เถรขวาด
ได้
ผี
แม่
นากพร้
อมลู
กที่
ตายในท้
องมาใช้
งาน ดั
งกลอนเสภา
เอ่
ยนามไว้
ชั
ดแจ้
งว่
“กระผมนี่
ชื่
อนาก อยู่
บางพระขะโหนง
เจบครรภ์
วั
นเสาร์
เขาสี่
โมง
ตายโหงไปทั้
งกลม ผมเปนพราย
เจ้
าคุ
ณถามสั
นถานประมาณเด็
เปนลู
กเล็
กของข้
าเจ้
า จะเล่
าถวาย
มาอยู่
นี่
นมนาน ธระมานกาย
นี่
แลคื
อลู
กชายตายในครรภ์
>
ปกสู
จิ
บั
ตรภาพยนตร์
เรื่
อง 
แม่นาคพระโขนง
 ของ เสน่
ห์
 โกมารชุ
น 
พ.ศ. ๒๕๐๒ (ซี
ดี
เอนก 0129-065)
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...124