กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
37
แม่
นากกั
บลู
ตามจิ
นตนาการของ 
สุ
ริ
นทร์
 ปิ
ยานั
นท์
นั
กวาดภาพปก
ผู้
มี
ชื่
อเสี
ยงในยุ
ค ๒๕๐๐ 
บนปกหน้
าและหลั
งของ
หนั
งสื
แม่นาคอาละวาด
โดยลุ
งผี
พิ
มพ์
ในยุ
ค ๒๕๐๐ 
ห้
องสมุ
ดเอนก นาวิ
กมู
ล 
(ซี
ดี
 0132-017+018)
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...124