34
วั
ฒนธ รม
เมื่
อท�
ำเสร็
จสมบู
รณ์
 ราคาขายจะอยู
ที่
 ๑,๖๐๐ ถึ
ง 
๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้
นกั
บจ�
ำนวนเหล็
กที่
ใช้
และความยาวของ 
ใบกริ
ช ที่
มี
ตั้
งแต่
 ๑๒-๒๒ นิ้
ว  อย่
างไรก็
ดี
ในแต่
ละเดื
อน 
ทางกลุ่
มฯ ผลิ
ตกริ
ชได้
ไม่
มากนั
ก จึ
งไม่
พอต่
อความต้
องการ
ของผู
ซื้
อ  วิ
ธี
แก้
ปั
ญหาตอนนี้
คื
อ จ้
างช่
างที่
ประเทศ
อิ
นโดนี
เซี
ยตี
ใบกริ
ชแบบปั
ตตานี
ส่
งมาให้
 เพื่
อทางกลุ
มฯ 
ท�
ำเครื่
องเคราอื่
น ๆ 
นอกจากกลุ
มของตะโละหะลอแล้
วในพื้
นที่
จั
งหวั
ชายแดนใต้
ยั
งเหลื
อกลุ
มช่
างกริ
ชที่
อนุ
รั
กษ์
งานศิ
ลปหั
ตถกรรม
สุ
ดคลาสสิ
กนี้
อยู่
อี
กไม่
มากนั
ก ได้
แก่
แวจิ
 เตาะแต๊
ะ และกลุ
มท�
ำกริ
ช ต�
ำบลอาซ่
อง อ�
ำเภอ
รามั
น จั
งหวั
ดยะลา  ผลิ
ตกริ
ชปั
ตตานี
ได้
เดื
อนละสองสาม
เล่
ม 
กลุ
มของ มะไซมิ
ง นิ
รู
บี
 ต�
ำบลสาวอ อ�
ำเภอรื
อเสาะ
จั
งหวั
ดนราธิ
วาส ซึ่
งนั
บว่
าเป็
นช่
างท�
ำหั
วกริ
ชฝี
มื
อดี
ขณะที่
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ท้
องถิ่
นขุ
นละหาร ต�
ำบลละหาร
อ�
ำเภอยี่
งอ จั
งหวั
ดนราธิ
วาส ที่
น�
ำโดยผู
ใหญ่
บ้
านรั
ศมิ
นทร์
นิ
ติ
ธรรม ก�
ำลั
งพั
ฒนาองค์
ความรู
เกี่
ยวกั
บการตี
มี
ด การ 
แกะสลั
กไม้
 เพื่
อท�
ำกริ
ชให้
แก่
คนพื้
นถิ่
น เพื่
อเป็
นการอนุ
รั
กษ์
สื
บสานศิ
ลปะซึ่
งเป็
นภู
มิ
ปั
ญญาดั้
งเดิ
มเอาไว้
จุ
ดที่
น่
าสนใจส�
ำหรั
บการรั
กษามรดกภู
มิ
ปั
ญญาในการ
ท�
ำกริ
ช คื
อสิ่
งที่
 ตี
พะลี
 อะตะพู
 และ รั
ศมิ
นทร์
 นิ
ติ
ธรรม 
กล่
าวอย่
างสอดคล้
องกั
นว่
า ช่
างท�
ำกริ
ชฝี
มื
อดี
ที่
มี
อยู
ใน 
ขณะนี้
ส่
วนใหญ่
เป็
นผลพวงมาจากโครงการอบรมเพื่
อรื้
อฟื้
ภู
มิ
ปั
ญญาการท�
ำกริ
ชขึ้
นมาหลายระลอก นั
บตั้
งแต่
 พ.ศ.
๒๕๔๒ เป็
นต้
นมา โดยเฉพาะใน พ.ศ. ๒๕๔๙ จั
งหวั
ดยะลา
มี
โครงการแข่
งขั
นท�
ำกริ
ชและทู
ลเกล้
าฯ ถวายกริ
ชแด่
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
วเนื่
องในวาระครองสิ
ริ
ราชสมบั
ติ
ครบ ๖๐ ปี
 ท�
ำให้
ภาครั
ฐ ภาคเอกชน องค์
การบริ
หารส่
วน 
ท้
องถิ่
น หั
นมาสนั
บสนุ
นส่
งเสริ
มการท�
ำกริ
ชอย่
างกว้
างขวาง
จึ
งท�
ำให้
เกิ
ดการพั
ฒนาองค์
ความรู
ครั้
งส�
ำคั
ญในหมู
ช่
าง 
ซึ่
งจะคงอยู่
กั
บคนท้
องถิ่
น และด�
ำรงอยู่
ยื
นยาวสื
บไป
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...124