บรรยากาศในอดี
ตของ
โรงตี
เหล็
กท�
ำตากริ
ช (ใบกริ
ช) 
ของเจ๊
ะเฮง และเซ็
ง 
ที่
บ้
านสื
อดั
ง อ�
ำเภอสายบุ
รี
จั
งหวั
ดปั
ตตานี
>
ฝั
กและหั
วกริ
แบบปั
ตตานี
มี
จุ
ดสั
งเกตที่
รู
ปร่
าง
ของปากฝั
กซึ่
งจะ
คล้
ายเรื
อกอและ  
เป็
นส่
วนเสริ
มรั
บกั
ความสง่
างามของ
หั
วกริ
ชพั
งกะ
อย่
างพอเหมาะพอดี
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...124