46
วั
ฒนธ รม
ถึ
งแม้
“ตะกร้
อ”
 (Rattan ball) ที
คนไทยรู
จั
กในฐานะกี
ฬาพื
นบ้
านอย่
างหนึ
งนั
นจะมี
เล่
นกั
นทั
วไปในเอเชี
ยตะวั
นออก 
เฉี
ยงใต้
 ทั
งภาคพื
นแผ่
นดิ
นใหญ่
และหมู
เกาะ เช่
น 
ชิ
งลง
 (พม่
า) 
ซี
ปั
กรากา
 (มาเลเซี
ย) 
เซปั
 (ฟิ
ลิ
ปปิ
นส์
) 
เตกโก
(ลู
กหนั
งปั
กขนไก่
–จี
นกวางตุ
ง) แต่
หากจะระบุ
ต้
นก�
าเนิ
ดแรกเริ
มว่
าอยู
ที
ใด คงมิ
ใช่
เรื
องง่
ายนั
ก และว่
าที
จริ
งแต่
ละชาติ
ต่
างก็
คงมี
ค�
าตอบของตั
วเองอยู
แล้
ว เช่
น คนไทยเชื
อว่
า 
“ไทยนิ
ยมเล่
นตะกร้
อมายาวนาน สามารถประยุ
กต์
เข้
ากั
บ 
ประเพณี
ของชนชาติ
ไทยอย่
างกลมกลื
นและสวยงามทั
งด้
านทั
กษะและความคิ
ด”  
หรื
 “ตะกร้
อลอดบ่
วงเป็
นของไทย
อย่
างแท้
จริ
ง เริ
มตั
งแต่
สมั
ยสุ
โขทั
ย ใครท�
าผิ
ดกฎหมายจะถู
กจั
บยั
ดใส่
ลู
กตะกร้
อให้
ช้
างเตะ ไทยเราจึ
งดั
ดแปลงโดย 
การศึ
กษาจากท่
าเตะแต่
ละท่
าของช้
างมาประยุ
กต์
เป็
นท่
าเตะตะกร้
อในปั
จจุ
บั
น”  
หรื
 “สมั
ยเสี
ยกรุ
งครั
งที
 ๒ 
พม่ามาเห็นคนไทยท�าตะกร้อ พม่าจึงเลียนแบบไทยโดยบังเอิญ”
   เหล่
านี้
เป็
นความเชื่
อฝ่
ายไทยที่
ได้
ยิ
นกั
นโดยทั่
วไป
นั
กตะกร้
อไทยสามารถ
รั
บส่
งลู
กด้
วยแข้
ง เท้
า เข่
า ศอก 
ไหล่
 ศี
รษะ ด้
วยลี
ลาสารพั
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...124