นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 82

ชายเพี้
ยนแห่
งมหา’ ลั
ย คอกหมู
ก่
อนจะเป็
นที่
ยอมรั
บนั
บถื
อกระทั่
งเรี
ยกขานว่
“อาจารย์
” อย่
างทุ
กวั
นนี้
อาจารย์
ยั
กษ์
ถู
กกล่
าวหาว่
า “เพี้
ยน”
มาก่
อน เนื่
องจากเป็
นถึ
งผู
อ�
ำนวยการในหน่
วยงานรั
ได้
ถวายงานรั
บใช้
ใกล้
ชิ
ดเบื้
องพระยุ
คลบาท เป็
นเวลา
กว่
า ๑๖ ปี
แต่
กลั
บลาออกมาท�
ำการเกษตรอย่
างทุ
กวั
นนี้
ซึ่
งต�
ำแหน่
งสุ
ดท้
ายก่
อนลาออกจากราชการ คื
อ ผู
อ�
ำนวย
การกองประเมิ
นผลงาน ส�
ำนั
กงานคณะกรรมการพิ
เศษ
เพื่
อประสานงานโครงการอั
นเนื่
องมาจากพระราชด�
ำริ
ส�
ำนั
กนายกรั
ฐมนตรี
หรื
อ กปร. ซึ่
งหน้
าที่
ของอาจารย์
ยั
กษ์
ในช่
วงนั้
นก็
คื
อ คอยจดบั
นทึ
กพระราชด�
ำริ
ของพระบาท
สมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
วฯ และจั
ดท�
ำแผนสนองพระราชด�
ำริ
รวมถึ
งติ
ดตามประเมิ
นผล ประมวลผลงานสนองพระราชด�
ำริ
ของหน่
วยงานต่
างๆ และถวายรายงาน เป็
นต้
อาจารย์
ยั
กษ์
เกิ
ดเมื่
อวั
นที่
๑๗ มี
นาคม ๒๔๙๗
ที่
ต�
ำบลหนองตี
นนก อ�
ำเภอบ้
านโพธิ์
จั
งหวั
ดฉะเชิ
งเทรา
ปั
จจุ
บั
นอายุ
๖๐ ปี
เป็
นบุ
ตรคนที่
๕ ของ “นายบุ
ญมาและ
นางทองเปลว ศั
ลยก�
ำธร” ด้
วยความที่
เกิ
ดมาตั
วเล็
กมาก
พ่
อแม่
จึ
งตั้
งชื่
อว่
า “นิ
ด”
ในวั
ยเด็
กของอาจารย์
ยั
กษ์
ก็
ไม่
ต่
างจากเด็
ต่
างจั
งหวั
ดทั่
วๆ ไปคื
อ วิ่
งเล่
นอยู่
กั
บท้
องไร่
ท้
องนา ใช้
ชี
วิ
ท่
ามกลางธรรมชาติ
และเกษตรกรรมที่
พ่
อแม่
สร้
างมา กระทั่
ขึ้
นชั้
นมั
ธยม ๓ จึ
งเข้
ามาเรี
ยนต่
อในกรุ
งเทพ ที่
โรงเรี
ยน
วั
ดนวลนรดิ
ศ แต่
เมื่
อเข้
ามาเรี
ยนในกรุ
งเทพการเรี
ยนที่
เคย
ใช้
ได้
ในบ้
านเกิ
ดกลั
บย�่
ำแย่
ส�
ำหรั
บที่
นี่
บวกกั
บอาการป่
วย
ส่
งผลท�
ำให้
อาจารย์
ยั
กษ์
ได้
ฉายาว่
า “ยั
กษ์
” นั
บแต่
ครั้
งนั
เพราะสอบตกชั
นม.ศ. ๕นี่
เอง และตอนสอบเข้
ามหาวิ
ทยาลั
ก็
สอบไม่
ติ
ด อาจารย์
ยั
กษ์
จึ
งเบนเข็
มมาเรี
ยนต่
อที่
มหาวิ
ทยาลั
ยรามค�
ำแหง
I...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,...122
Powered by FlippingBook