นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 91

91
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
กิ
จกรรมภายนอกอาคาร
การจั
ดแสดงงานนอกอาคารเน้
นเนื้
อหาที่
สอดคล้
อง
กั
บการจั
ดแสดงภายใน โดยเฉพาะฐานการเรี
ยนรู
ต่
างๆ
ที่
มุ
งเน้
นการเกษตรตามแนวปรั
ชญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยง
นอกจากผู้
เข้
าชมจะได้
เห็
น ได้
เรี
ยนรู้
อย่
างใกล้
ชิ
ดแล้
ว ยั
งได้
ลงมื
อท�
ำอี
กด้
วย อย่
างเช่
น ในส่
วนของ “ไร่
พอเพี
ยง” ก็
จะมี
กิ
จกรรมหลากหลาย ไม่
ว่
าจะเป็
นการท�
ำนา ปลู
กผั
ก ไม้
ผล
เพาะเห็
ด เลี้
ยงปลา เลี้
ยงไก่
ไปจนถึ
งการใช้
โซลาร์
เซลล์
มาผลิ
ตไฟฟ้
าในบ้
านเรื
อน เป็
นต้
ส�
ำหรั
บคนเมื
องที่
อาศั
ยในเมื
องใหญ่
และอาจ
จะก�
ำลั
งมองหารู
ปแบบวิ
ธี
ในการปรั
บใช้
วิ
ถี
เกษตรพอเพี
ยง
ต้
องไม่
พลาดในส่
วนของ “เกษตรพอเพี
ยงเมื
อง” เนื่
องจาก
ฐานนี้
จะน�
ำเสนอต้
นแบบการเกษตรส�
ำหรั
บคนเมื
อง โดย
เฉพาะคนที่
มี
พื้
นที่
น้
อย และต้
องการพึ่
งตนเอง ไม่
ว่
าจะเป็
การผลิ
ตอาหารปลอดสารพิ
ษ การลดค่
าใช้
จ่
าย หรื
อจะเพิ่
พื้
นที่
สี
เขี
ยวและช่
วยลดโลกร้
อนได้
อย่
างไร ที่
นี
ก็
มี
ค�
ำตอบให้
อย่
างเช่
น การปลู
กผั
กปลู
กข้
าวในบ่
อซี
เมนต์
การปลู
กพื
บนดาดฟ้
า การน�
ำขยะในครั
วเรื
อนมาใช้
ให้
เกิ
ดประโยชน์
เป็
นต้
น เหล่
านี้
ไม่
จ�
ำเป็
นต้
องมี
พื้
นที่
เป็
นไร่
ๆ แต่
แค่
อาศั
พื้
นที่
เล็
กๆ หลั
งบ้
าน ตามระเบี
ยง และหั
วใจที่
พอเพี
ยงเท่
านั้
ก็
จะสามารถใช้
แนวคิ
ดแบบพอเพี
ยงเข้
ามาเป็
นส่
วนหนึ่
ของชี
วิ
ตคนเมื
องได้
ในส่
วนของ “มหั
ศจรรย์
เกษตรไทย” จะน�
ำเสนอ
ความรู้
ความแปลกใหม่
ทางการเกษตร เช่
น การปลู
กข้
าวใน
บ่
อซี
เมนต์
วงใหญ่
การท�
ำมะละกอตอนกิ่
ง การปลู
กผั
กในน�้
เป็
นต้
I...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,...122
Powered by FlippingBook