นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 72

72
สื
บสานสถาปั
ตยกรรมพื้
นถิ
นไทย
สู่
การพั
ฒนาจิ
ตวิ
ญญาณชุ
มชนและสิ
งแวดล้
อม
ด้
วยนโยบายของกลุ
มบริ
ษั
ทแปลนที่
จั
ดสรร
ผลประโยชน์
๔๐ เปอร์
เซ็
นต์
จากผลก�
ำไรทั้
งหมดคื
นกลั
สู
สั
งคม เช่
น การจั
ดตั้
งมู
ลนิ
ธิ
สวนแสงอรุ
ณ เพื่
อสื
บทอด
เจตนารมณ์
ของรองศาสตราจารย์
แสงอรุ
ณ รั
ตกสิ
กร การก่
อตั้
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแสงอรุ
ณ เพื่
อเป็
นพื้
นที่
แสดงออกและสนั
บสนุ
เยาวชนด้
านศิ
ลปะ เป็
นต้
การด�
ำเนิ
นงานในช่
วงนี้
ท�
ำให้
เกิ
ดการเปลี่
ยนแปลง
ทางความคิ
ดของอาจารย์
ธี
รพลอี
กขั้
น จากการพบปะ
แลกเปลี่
ยนเรี
ยนรู
กั
บปราชญ์
ในหลายสาขา ท�
ำให้
ได้
สั
มผั
และตระหนั
กในคุ
ณค่
าของความจริ
ง ความดี
งามของคน
ตั
วเล็
กๆ ที่
มี
ชี
วิ
ตเรี
ยบง่
าย พึ่
งพิ
งภู
มิ
ปั
ญญาพื้
นถิ่
นอย่
าง
สอดคล้
องกั
บธรรมชาติ
และระบบนิ
เวศน์
วิ
ทยาเชิ
งลึ
นอกจากนี้
อาจารย์
ธี
รพลยั
งได้
เรี
ยนรู
และเข้
ถึ
งพระพุ
ทธศาสนา ผ่
านการศึ
กษางานเขี
ยนของพระ
อาจารย์
พุ
ทธทาสภิ
กขุ
พระพรหมคุ
ณาภรณ์
(ป.อ. ปยุ
ตฺ
โต)
พระไพศาล วิ
สาโล รวมทั้
งได้
อุ
ปสมบทที่
วั
ดป่
าสุ
คะโต โดย
มี
หลวงพ่
อค�
ำเขี
ยน สุ
วณฺ
โณ เป็
นพระอุ
ปั
ชฌาย์
ท�
ำให้
ได้
มี
โอกาสใคร่
ครวญ และเชื่
อมโยงประสบการณ์
ตรงของตนเอง
ทั้
งในทางโลกและทางธรรม ส่
งผลต่
อความเปลี่
ยนแปลงใน
วิ
ธี
คิ
ดและวิ
ถี
ชี
วิ
ตดั
งกล่
าว และยั
งส่
งผลต่
อการสร้
างสรรค์
งาน
สถาปั
ตยกรรมของอาจารย์
ธี
รพล โดยอาจารย์
ได้
มี
โอกาส
ออกแบบสถาปั
ตยกรรมเพื่
อสาธารณะประโยชน์
จ�
ำนวนมาก
โดยไม่
คิ
ดค่
าใช้
จ่
าย จ�
ำนวนไม่
ต�่
ำกว่
า ๖๐ โครงการ
I...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...122
Powered by FlippingBook