นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 85

85
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
๙ ขั
นตอนการพั
ฒนาที
มาบเอื้
อง
กองทั
พเกษตรโยธิ
นและ
ขบวนการคื
นชี
วิ
ตให้
แผ่
นดิ
ขั
นตอนที
๙ กองก�
ำลั
งเกษตรโยธิ
ขั
นตอนที
๘ ขาย
ขั
นตอนที
๗ เก็
บรั
กษา
ขั
นตอนที
๖ ทาน
ขั
นตอนที
๕ บุ
ขั
นตอนที
๔ พอร่
มเย็
ขั
นตอนที
๓ พออยู
ขั
นตอนที
๒ พอใช ้
ขั
นตอนที
๑ พอกิ
“ธรรมะไม่
ใช่
เรื่
องธรรมชาติ
ธรรมะเป็
นสิ่
งเหนื
ธรรมชาติ
“สิ่
งนี้
เป็
นสิ
งที่
พระเจ้
าอยู
หั
วเน้
นย�้
ำ เพราะความ
พอเพี
ยงจะเกิ
ดขึ้
นได้
ต้
องมี
ธรรมกั
บความรู
ธรรมเป็
นการน�
ความเชื่
อมโยงของมนุ
ษย์
กั
บสิ่
งเหนื
อธรรมชาติ
เข้
ามาร่
วมกั
พร้
อมทั้
งต้
องมี
ความรู
คื
อ ความรู
ทั้
งด้
านภู
มิ
ศาสตร์
และ
ด้
านวิ
ทยาศาสตร์
ธรรมชาติ
อย่
างใบไม้
นั้
นก็
เป็
นโซลาร์
เซลล์
ที่
มี
ความสมบู
รณ์
มากที่
สุ
ด แปลงแสงอาทิ
ตย์
มาเป็
นทุ
กอย่
าง
แปลงมาเป็
นอาหาร เป็
นยา และเมื
องไทยเป็
นเมื
องที่
มี
แสงแดดตลอดปี
อยู
ใกล้
แสงอาทิ
ตย์
เหมื
อนอยู
บนสวรรค์
แต่
เรากลั
บท�
ำลายโซลาร์
เซลล์
ทิ้
งกั
นหมดทั้
งประเทศ
เรื่
องเหล่
านี้
ไม่
มี
ใครสอนในมหาวิ
ทยาลั
ย ทั้
งที่
เป็
นเรื่
องง่
ายๆ
เราทุ
กวั
นนี้
เหมื
อนกั
บไก่
ที่
อยู
ในเข่
ง ทะเลาะเบาะแว้
ถื
อดี
แย่
งยศ แย่
งศั
กดิ์
กั
น ไม่
รู
เรื่
องเลยว่
าเขาจะเอาไปฆ่
กั
นทั้
งเล้
าแล้
ว”
อาจารย์
ยั
กษ์
กล่
าวไว้
ในหนั
งสื
อชายเพี้
ยน
แห่
งมหา’ ลั
ย คอกหมู
ผลงานที่
เห็
นเป็
นจริ
งของอาจารย์
ยั
กษ์
ท�
ำให้
สื่
อต่
างๆ ช่
วยกั
นถ่
ายทอดภู
มิ
ปั
ญญาเหล่
านั
นไปสู
วงกว้
าง
ยิ่
งขึ้
น นอกจากอาจารย์
ยั
กษ์
จะได้
รั
บรางวั
ลมากมายใน
การน้
อมน�
ำปรั
ชญาเศรษฐกิ
จพอเพี
ยงสู
การปฏิ
บั
ติ
จน
ประสบความส�
ำเร็
จ กระทั่
งสร้
างแรงบั
นดาลใจให้
กั
บผู
คน
อี
กมากมาย เสมื
อนหนึ่
งกองทั
พนั
กรบทางการเกษตรที่
มี
หั
วใจพอเพี
ยงเช่
นเดี
ยวกั
นอกจากนั้
นอาจารย์
ยั
กษ์
ได้
ตั้
งองค์
กรอิ
สระ
ที่
จะมาขั
บเคลื่
อนแนวทางนี้
ส่
งผลให้
เกิ
ดการเคลื่
อนไหว
ทางสั
งคม ท�
ำให้
ประชาชนมี
ส่
วนร่
วมในการพั
ฒนา
“กองทั
พเกษตรโยธิ
น” ก็
เสมื
อนหนึ่
งในกระบวนการ
ที่
จะคื
นชี
วิ
ตให้
แผ่
นดิ
น คื
อ พยายามคื
นชี
วิ
ตกลั
บสู
ธรรมชาติ
ให้
ดิ
นอุ
ดมสมบู
รณ์
มี
ชี
วิ
ต และคื
นชี
วิ
ตกลั
บสู
สายน�้
ำ อากาศ
กระทั่
งเป็
นการคื
นชี
วิ
ตของตั
วเราเองให้
กั
บแผ่
นดิ
นเกิ
ในที่
สุ
ปั
จจุ
บั
นศู
นย์
กสิ
กรรมธรรมชาติ
ของอาจารย์
ยั
กษ์
ยั
งคงขยายตั
วเพิ่
มขึ้
นเรื่
อยๆ พร้
อมกั
บแนวทางที่
ผู
คนหั
นมา
สนใจมากขึ้
นตามล�
ำดั
บ กลายเป็
นโรงเรี
ยน กลายเป็
แหล่
งเรี
ยนรู
ให้
ผู
คนมากมาย มาถึ
งตรงนี้
ค�
ำถามที่
ว่
“อาจารย์
ยั
กษ์
เพี้
ยนหรื
อเปล่
า?” ท�
ำให้
เราคิ
ดได้
ว่
าคนที่
หาว่
าอาจารย์
เพี้
ยนจะท�
ำได้
สั
กครึ่
งหนึ่
งของอาจารย์
ยั
กษ์
หรื
อเปล่
เอกสารการอ้
างอิ
วิ
วั
ฒน์
ศั
ลยกำ
�ธร. ชายเพี
ยนแห่
งมหา’ลั
ยคอกหมู
. กรุ
งเทพฯ : สำ
�นั
กพิ
มพ์
คอกหมู
, ๒๕๕๔.
I...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...122
Powered by FlippingBook