นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 77

จรรโลงสั
งคมและประเทศชาติ
ด้
วยภาพถ่
าย
เมื่
อจบการศึ
กษาจากมหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร
ครั้
งแรกอาจารย์
พู
นตั้
งใจว่
าจะประกอบอาชี
พทางศิ
ลปะ
โดยตรง เช่
น การเขี
ยนปั
นแกะสลั
ก แต่
ระหว่
างที่
คอยงาน
อยู
นั้
น ท่
านได้
ทราบว่
า ต�
ำแหน่
งครู
สอนศิ
ลปะที่
โรงเรี
ยน
กรุ
งเทพคริ
สเตี
ยนว่
างลง จึ
งไปสมั
ครเข้
าเป็
นครู
ที่
นั่
นเมื่
พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยสอนอยู่
ที่
นี่
๑ ปี
จึ
งไปสอบบรรจุ
เข้
ารั
ราชการเป็
นครู
ตรี
โรงเรี
ยนเพาะช่
าง อั
นเป็
นจุ
ดเริ่
มต้
นชี
วิ
ราชการนั
บแต่
นั้
นเป็
นต้
นมา
ด้
วยความชอบและสนใจในการถ่
ายภาพจึ
งเริ่
ศึ
กษาค้
นคว้
าการถ่
ายภาพด้
วยตนเอง ศึ
กษาจากทั้
งต�
ำรา
ไทยและต�
ำราต่
างประเทศจนเชี่
ยวชาญด้
านการถ่
ายภาพ
และรั
บงานถ่
ายภาพทั่
วไป
เมื่
อวิ
ทยาลั
ยเทคนิ
คกรุ
งเทพฯ ทุ
งมหาเมฆ เปิ
สอนวิ
ชาช่
างภาพในปี
พ.ศ. ๒๔๙๗ จึ
งเข้
ารั
บราชการเป็
อาจารย์
สอนวิ
ชาช่
างภาพที่
วิ
ทยาลั
ยเทคนิ
คกรุ
งเทพฯ กระทั่
เกษี
ยณอายุ
ราชการเมื่
อปี
พ.ศ. ๒๕๒๕ และได้
รั
บแต่
งตั้
เป็
นศาสตราจารย์
พิ
เศษของสถาบั
นเทคโนโลยี
ราชมงคล
วิ
ทยาเขตเทคนิ
คกรุ
งเทพฯ เมื่
อปี
พ.ศ. ๒๕๓๐
อาจารย์
พู
น มี
ผลงานด้
านการสอนและการ
บริ
การสั
งคมมากมาย มี
ลู
กศิ
ษย์
ทั้
งในสถาบั
นการศึ
กษาและ
นอกสถาบั
นการศึ
กษานั
บไม่
ถ้
วน ทางด้
านการถ่
ายภาพ
ท่
านส่
งภาพเข้
าประกวดและได้
รั
บรางวั
ลหลายรางวั
ได้
รั
บเกี
ยรติ
บั
ตรจากสมาคมถ่
ายภาพทั้
งในประเทศและ
ต่
างประเทศหลายประเทศ และท่
านได้
ท�
ำหน้
าที่
เป็
วิ
ทยากร เป็
นกรรมการตั
ดสิ
นภาพทั้
งในประเทศและ
ต่
างประเทศ เป็
นนายกสมาคมถ่
ายภาพแห่
งประเทศไทย
ในพระบรมราชู
ปถั
มภ์
ตั้
งแต่
ปี
พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๕
ตลอดระยะเวลาที่
ผ่
านมาอาจารย์
พู
น ได้
อุ
ทิ
ศชี
วิ
ตจิ
ตใจให้
กั
งานศิ
ลปะภาพถ่
ายด้
วยความมุ
งมั่
นอย่
างแท้
จริ
I...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...122
Powered by FlippingBook