นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 88

ก่
อตั้
งพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
เกษตรเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
อั
นเต็
มไปด้
วยชี
วิ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จั
ดตั้
งพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
การ
เกษตรฯ โดยมี
วั
ตถุ
ประสงค์
เพื่
อเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
พระบาท
สมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
ว เนื่
องในมหามงคลสมั
ยที่
พระบาท
สมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
วทรงครองสิ
ริ
ราชสมบั
ติ
ครบรอบ ๕๐ ปี
ในพ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่
งครั้
งนั้
นสมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ
สยามบรมราชกุ
มารี
เสด็
จพระราชด�
ำเนิ
นประกอบพิ
ธี
วางศิ
ลาฤกษ์
การก่
อสร้
างอาคารพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
เมื่
อวั
นที่
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
เสด็
จพระราชด�
ำเนิ
นเป็
นองค์
ประธานในพิ
ธี
เปิ
ดเมื่
อวั
นที่
๒๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕
ต่
อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้
ด�
ำเนิ
นการ
จั
ดตั้
งส�
ำนั
กงานพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
เกษตรเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
พระบาท
สมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
ว (องค์
การมหาชน) เพื่
อด�
ำเนิ
นการ
บริ
หารงานตามพระราชกฤษฎี
กา โดยมี
ผลบั
งคั
บใช้
ตั้
งแต่
วั
นที่
๒๓ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๕๕๒
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
เกษตรเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
ฯได้
มี
การปรั
บปรุ
มาอย่
างต่
อเนื่
อง เพื่
อให้
เป็
นแหล่
งเผยแพร่
พระอั
จฉริ
ยภาพ
ของพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
ว ด้
านการเกษตรอย่
าง
หลากหลาย สร้
างให้
เยาวชนและประชาชนได้
ตระหนั
กถึ
พระอั
จฉริ
ยภาพของพระองค์
ในการพั
ฒนาการเกษตรไทย
และที่
ส�
ำคั
ญคื
อ สามารถน�
ำไปเป็
นแบบอย่
างในการด�
ำรง
ชี
วิ
ตและประกอบอาชี
พได้
อย่
างเป็
นรู
ปธรรม นั
บได้
ว่
าเป็
นิ
ทรรศการที่
มี
ชี
วิ
ตและสร้
างอาชี
พสร้
างชี
วิ
ตได้
ในขณะ
เดี
ยวกั
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
เกษตรเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
ฯ เรี
ยกได้
ว่
เป็
นพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ยุ
คใหม่
เป็
นพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ที่
มี
ชี
วิ
ต มี
การจั
ดแสดง
ทั้
งภายในและภายนอกอาคาร โดยมี
ทั้
งหมด ๙ อาคาร
บนพื้
นที่
กว่
า ๓๐๐ ไร่
ภายในอาคารจะเป็
นการจั
ดแสดง
นิ
ทรรศการ “ในหลวงรั
กเรา” โดยมี
แนวทางการน�
ำเสนออยู่
ภายใต้
หลั
กคิ
ดที่
ว่
า “ไม่
มี
ใครรั
กประชาชนเท่
าในหลวงอี
กแล้
พระองค์
ทรงท�
ำเพื่
อประชาชนมากมาย” มี
การแสดงในรู
ปแบบ
ที่
ทั
นสมั
ย ไม่
ว่
าจะเป็
นภาพยนตร์
สั้
น ระบบมั
ลติ
มี
เดี
ยที่
โต้
ตอบกั
บผู
เข้
าชม แสงสี
เสี
ยงต่
างๆ และอาคารสถานที่
จ�
ำลองย้
อนยุ
คสื่
อสารวิ
ถี
ไทยในอดี
ต รวมไปถึ
งการเรี
ยนรู
เกษตรแบบปรั
ชญาเศรษฐกิ
จพอเพี
ยง
I...,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,...122
Powered by FlippingBook