นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 76

76
เพาะบ่
มบรม
ครู
ช่
างภาพ
ศาสตราจารย์
พู
น อาจารย์
พู
นหรื
อครู
พู
นที่
ลู
กศิ
ษย์
เรี
ยกขาน ท่
านเกิ
ดเมื่
อวั
นที่
๑๕ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ. ๒๔๖๔
ที่
บ้
านฉาง หมู
๘ ต�
ำบลหนองโสน อ�
ำเภอเมื
อง จั
งหวั
ดเพชรบุ
รี
อาจารย์
พู
นเป็
นบุ
ตรของ “นายดี
และนางเนื่
อง เกษจ�
ำรั
ส”
ท่
านสมรสกั
บนางสาวสุ
ดา วงศ์
ขจรสุ
ข มี
บุ
ตรชาย ๒ คน
บุ
ตรสาว ๔ คน เมื่
อจบการศึ
กษาระดั
บมั
ธยมศึ
กษาปี
ที่
จากโรงเรี
ยนประจ�
ำจั
งหวั
ดเพชรบุ
รี
แล้
ว อาจารย์
พู
นก็
เข้
มาศึ
กษาต่
อในกรุ
งเทพฯ ด้
วยความใฝ่
ฝั
นที่
จะท�
ำงานด้
าน
ศิ
ลปะ จึ
งสมั
ครเข้
าเรี
ยนที่
โรงเรี
ยนเพาะช่
าง จนจบการศึ
กษา
ประโยคครู
ประถมการช่
าง (ปป.ช.) และประโยคครู
วาดเขี
ยนโท
(วท.) อั
นเป็
นชั้
นสู
งสุ
ดของโรงเรี
ยนเพาะช่
างของขณะนั้
เมื่
อมหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากรเริ่
มรั
บนั
กศึ
กษาเป็
ปี
แรก (ปี
พ.ศ. ๒๔๘๖ ซึ่
งแต่
เดิ
มเป็
นโรงเรี
ยนศิ
ลปากร ที่
ศาสตราจารย์
ศิ
ลป์
พี
ระศรี
(ซี
.เฟโรจี
) ร่
วมกั
บข้
าราชการ
ในกรมศิ
ลปากรก่
อตั้
งขึ้
นเมื่
อพ.ศ. ๒๔๗๖) อาจารย์
พู
นก็
ได้
สมั
ครเข้
าเรี
ยนเป็
นนั
กศึ
กษารุ
นแรก และนั
กศึ
กษาคนแรกของ
คณะจิ
ตรกรรมและประติ
มากรรม มหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร จบ
อนุ
ปริ
ญญาศิ
ลปะบั
ณฑิ
ตจิ
ตรกรรมและประติ
มากรรม ซึ่
เป็
นชั้
นสู
งสุ
ดในขณะนั้
อาจารย์
พู
น เป็
นหนึ
งในศิ
ษย์
ของศาสตราจารย์
ศิ
ลป์
พี
ระศรี
ท่
านได้
สอนวิ
ชาส�
ำคั
ญหลายวิ
ชา และอ�
ำนวย
การสอนวิ
ชาปฏิ
บั
ติ
ทุ
กวิ
ชา สอนอย่
างจริ
งจั
ง ขยั
นขั
นแข็
และเข้
มงวดเป็
นอย่
างมาก เพราะท่
านต้
องการมาตรฐานสู
ซึ่
งอาจารย์
พู
นก็
ได้
กล่
าวถึ
งการเรี
ยนการสอนในสมั
ยนั้
นไว้
ว่
“ ร ะหว ่
า งป ี
กา รศึ
กษานั้
น เ ป ็
น เวลาที่
ยั
งมี
สงครามโลกครั้
งที่
๒ อยู
แต่
การเรี
ยนการสอนก็
ยั
งมี
อยู
อย่
าง
เข้
มแข็
ง อาจารย์
ผู้
สอนตั้
งใจสอน นั
กศึ
กษาเรี
ยนอย่
างเต็
มที่
ชนิ
ดแทบจะไม่
มี
วั
นหยุ
ด ล�
ำบากยุ
งยากอยู
อย่
างเดี
ยว คื
อุ
ปกรณ์
การเรี
ยนไม่
สมบู
รณ์
แต่
ถึ
งกระนั้
นเมื่
อจบการศึ
กษา
ก็
ปรากฏว่
าบรรดานั
กศึ
กษาต่
างได้
รั
บความรู
น�
ำไปประกอบ
อาชี
พกั
นอย่
างดี
ท�
ำได้
เกื
อบทุ
กสาขาวิ
ชาช่
าง”
I...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...122
Powered by FlippingBook