นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 90

90
๕. ตามรอยพ่
อ เป็
นแบบอย่
างของพ่
อ รวมถึ
งวาทะ
ค�
ำคมผู้
น้
อมน�
ำค�
ำพ่
อสอนและหั
วใจนั
กปราชญ์
เป็
นต้
๖. วิ
ถี
เกษตรของพ่
อ เป็
นการน�
ำเสนอพระอั
จฉริ
ยภาพ
ด้
านการจั
ดการ ดิ
น น�้
ำ ป่
า คน โครงการส่
วนพระองค์
สวนจิ
ตรลดา โครงการหลวง และ ๖ ศู
นย์
ศึ
กษาการพั
ฒนา
๗. นวั
ตกรรมของพ่
อ น�
ำเสนอพระเกี
ยรติ
คุ
ณและ
นวั
ตกรรมของพ่
อด้
านลิ
ขสิ
ทธิ์
สิ
ทธิ
บั
ตร เครื่
องหมายการค้
พระราชนิ
พนธ์
เช่
น ดนตรี
วรรณกรรม เป็
นต้
๘. ภู
มิ
พลั
งแผ่
นดิ
น ๗ น�
ำเสนอช่
วงสมั
ยของ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
ว ผ่
านสื่
อหนั
งสื
อดิ
จิ
ทั
ลเล่
มยั
กษ์
ที่
จะพาคุ
ณไปเรี
ยนรู้
อย่
างสนุ
กสนาน
๙. น�้
ำคื
อชี
วิ
ต จั
ดแสดงงานจากยอดเขาถึ
งท้
องทะเล
สายพระเนตรยาวไกลในการบริ
หารจั
ดการน�้
ำ กระบวนการ
แห่
งฝนหลวง คุ
ณค่
าแห่
งปราการน�้
ำ โมเดลเครื่
องบิ
นท�
ฝนหลวง ภาพถ่
ายพระราชกรณี
ยกิ
จที่
ทรงงานเรื่
องน�้
เป็
นต้
๑๐. ลานภู
มิ
ปั
ญญาแผ่
นดิ
น ชมภาพประติ
มากรรม
นู
นต�่
ำพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
โดยการจั
ดรู
ปแบบนิ
ทรรศการจะมี
การสร้
าง
บรรยากาศให้
สอดคล้
องกั
บเรื่
องราวที่
จั
ดแสดงอย่
างลงตั
นอกจากที่
นี่
จะสรรหาสิ่
งที่
หาดู
ได้
ยากและมี
ความหมาย
ส�
ำคั
ญทางด้
านการเกษตรแล้
ว จุ
ดเด่
นของที่
นี่
ก็
คื
อ การน�
เทคโนโลยี
สมั
ยใหม่
เข้
ามาร่
วมสร้
างประสบการณ์
เข้
าชม
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
อย่
างที่
ได้
กล่
าวมา เรี
ยกได้
ว่
าทั
นสมั
ยถึ
งขั้
นล�้
ไปข้
างหน้
าเลยที
เดี
ยว สิ่
งเหล่
านี้
ช่
วยสร้
างประสบการณ์
ร่
วม
ระหว่
างผู
ชมและนิ
ทรรศการ ซึ่
งจะท�
ำให้
ผู
เข้
าชมได้
ทั้
ความรู
ได้
ทั้
งความสนุ
กสนานเพลิ
ดเพลิ
น เป็
นการฉี
กรู
ปแบบ
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
เดิ
มๆ ที่
เคยเป็
นมา หลายคนอาจจะมองว่
การไปเที่
ยวพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
เป็
นสิ่
งที่
น่
าเบื่
อ แต่
ส�
ำหรั
บที่
นี่
คุ
ณจะต้
อง
เปลี่
ยนความคิ
ดนั้
นไปเลย
I...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...122
Powered by FlippingBook