นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 75

75
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
อั
ศวิ
น แสงกุ
มาร
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ศาสตราจารย์
พู
น เกษจ�
ำรั
ศิ
ลปิ
นช่
างภาพ ครู
ผู
จรรโลงชาติ
ด้
วยศิ
ลปะ
“ศาสตราจารย์
พู
น เกษจ�
ำรั
ส”
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(ศิ
ลปะภาพถ่
าย) ประจ�
ำปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๑ ท่
านเป็
นคนแรกที่
ได้
รั
บการเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
นศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ในสาขานี้
ด้
วยจิ
ตวิ
ญญาณ
ในการถ่
ายภาพที่
ไม่
เพี
ยงบอกเล่
าคุ
ณค่
าในตั
วของภาพเอง แต่
ยั
จรรโลงแผ่
กว้
างถึ
งสั
งคมและประเทศชาติ
ไปด้
วยกั
น ในความเป็
นครู
ตลอดช่
วงชี
วิ
ตของท่
าน สร้
างลู
กศิ
ษย์
มากมาย ได้
รั
บรางวั
ลและต�
ำแหน่
เชิ
ดชู
เกี
ยรติ
ต่
างๆท่
วมท้
นท่
านกลั
บด�
ำเนิ
นชี
วิ
ตอย่
างเรี
ยบง่
าย แม้
จะเป็
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(ศิ
ลปะภาพถ่
าย) ด้
วยความสมถะ
ท่
านไม่
เคยซื้
อกล้
องมื
อหนึ่
งใช้
เองเลย ได้
แต่
พาคนอื่
นไปซื้
อเท่
านั้
ทั้
งยั
งอุ
ทิ
ศตนเพื่
อถ่
ายทอดความรู
ให้
ลู
กศิ
ษย์
อย่
างเต็
มที่
ไม่
เคยหวงวิ
ชา
แม้
กระทั่
งวั
นนี้
ท่
านจะจากไป องค์
ความรู
และภาพถ่
ายของท่
าน
ก็
ยั
งคงอยู่
ไม่
จางหายไปไหน
I...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...122
Powered by FlippingBook