นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 80

80
ฐิ
ติ
มา สิ
งห์
แก้
ปราชญ์
ถิ
นไทย
วิ
วั
ฒน์
ศั
ลยก�
ำธร
วิ
ถี
กสิ
กรรมธรรมชาติ
ชาญฉลาดอย่
างพอเพี
ยง
“อาจารย์
ยั
กษ์
หรื
“ดร.วิ
วั
ฒน์
ศั
ลยก�
ำธร”
ชายร่
างใหญ่
ในสไตล์
การแต่
งตั
วธรรมดาๆ เป็
นที่
รู
จั
กมั
กคุ
ในแวดวงผู
ที่
สนใจใคร่
รู
เรื่
องเศรษฐกิ
จพอเพี
ยง หลายคน
รู้
จั
กอาจารย์
ยั
กษ์
ในนาม “ชายเพี้
ยน แห่
งมหา’ ลั
ยคอกหมู
ซึ่
งเป็
นหนั
งสื
อกึ่
งอั
ตชี
วประวั
ติ
ที่
อาจารย์
ยั
กษ์
เป็
นผู
ถ่
ายทอดเอง
ด้
วยความยึ
ดมั่
นในหลั
กการของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยง ที่
น�
ทฤษฎี
สู
การปฏิ
บั
ติ
จริ
งและเพื่
อเป็
นการพิ
สู
จน์
ให้
ผู
คนได้
เห็
อาจารย์
ยั
กษ์
จึ
งพลิ
กผั
นชี
วิ
ตของตั
วเองจากผู
บริ
หารระดั
บสู
ในหน่
วยงานของภาครั
ฐสู่
ชี
วิ
ตคนธรรมดา ที่
ผนวกศาสตร์
จาก
พระราชาเข้
ากั
บภู
มิ
ปั
ญญาชาวบ้
านได้
อย่
างพอเพี
ยง
I...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...122
Powered by FlippingBook