นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 84

84
น้
อมน�
ำท�
ำตามแนวทางพระราชด�
ำริ
แห่
งความพอเพี
ยง
กว่
า ๑๖ ปี
ที่
ได้
ท�
ำงานในการผลั
กดั
นแนวทาง
ตามพระราชด�
ำริ
โดยผ่
านทางกลไกของรั
ฐ ขณะเดี
ยวกั
อาจารย์
ยั
กษ์
ก็
มองเห็
นหายนะที
ก�
ำลั
งคื
บคลานเข้
ามา เนื่
อง
ด้
วยเศรษฐกิ
จแบบทุ
นนิ
ยมในช่
วงนั้
น กระทั่
งฟองสบู
แตก
ระลอกแรกยิ่
งตอกย�้
ำความเชื่
อของอาจารย์
ยั
กษ์
มากขึ้
เรื่
อยๆ หลั
งจากที่
บรรยายมาหลายปี
วั
นหนึ่
งอาจารย์
ยั
กษ์
ก็
ตั
ดสิ
นใจลาออกจากราชการ เพื่
อลงมื
อปฏิ
บั
ติ
ตามแนวทาง
พระราชด�
ำริ
บนผื
นดิ
นบ้
านเกิ
ดของตน
โดยมาอาศั
ยอยู
ในคอกหมู
แคบๆ และลงมื
อท�
ทุ
กอย่
างด้
วยตนเองตั้
งแต่
ครั้
งนั้
น นั่
นจึ
งเป็
นที่
มาของความ
“เพี้
ยน” ที่
ชาวบ้
านในละแวกนั้
นต่
างพู
ดถึ
งอาจารย์
ยั
กษ์
ใน
ช่
วงแรกๆ ที่
เริ่
มต้
นใช้
ชี
วิ
ตแบบคนธรรมดา แต่
ด้
วยความหวั
ที่
จะพลิ
กฟื
นความอุ
ดมสมบู
รณ์
ของผื
นดิ
นให้
กลั
บมา
และหวั
งว่
าสิ่
งที่
ตนเองท�
ำจะกลายเป็
นตั
วอย่
างให้
คนอื่
นๆ
ได้
ประจั
กษ์
และเดิ
นตามรอยเท้
าของในหลวงเหมื
อนตน
อาจารย์
ยั
กษ์
ก็
ตั้
งเป้
าหมายไว้
ว่
า วั
นหนึ่
งจะต้
องมี
คนเดิ
นทาง
มาหาความรู
ความคิ
ด ความเชื่
อ และความศรั
ทธา ณ คอกหมู
แห่
งนี้
ซึ่
งวั
นนี้
ก็
คงต้
องบอกว่
า สิ่
งนั้
นเป็
นจริ
งขึ้
นมาแล้
ก่
อนที่
อาจารย์
ยั
กษ์
จะมาท�
ำศู
นย์
กสิ
กรรมธรรมชาติ
ที่
มาบเอื้
อง อ.บ้
านบึ
ง จ.ชลบุ
รี
ได้
ผ่
านการเตรี
ยมตั
วกว่
า ๑๓ ปี
ตั้
งแต่
พ.ศ. ๒๕๒๖ - พ.ศ. ๒๕๓๙ แรกๆ อาจารย์
ยั
กษ์
จะเริ่
ด้
วยการปลู
กป่
าเพื่
อให้
ร่
มเย็
นก่
อน และปลู
กไม้
ส�
ำหรั
ใช้
สร้
างบ้
านเรื
อน ซึ่
งเป็
นการปรั
บปรุ
งสภาพแวดล้
อมให้
ดี
ขึ้
อย่
างต่
อเนื่
องไปด้
วยในตั
อาจารย์
ยั
กษ์
เลื
อกที่
มาบเอื้
องเพราะว่
า ที
นี่
ท�
ำการ
เกษตรได้
ยาก เนื่
องจากดิ
นก็
ไม่
ดี
น�้
ำก็
น้
อย แถมเป็
นเขต
อุ
ตสาหกรรม เรี
ยกได้
ว่
าแห้
งแล้
งมาก แต่
ถ้
าตนฟื
นฟู
ที่
นี่
ได้
จริ
งๆ สิ่
งนี้
จะยิ่
งตอกย�้
ำให้
ชาวบ้
านเห็
นตั
วอย่
างที่
ชั
ดเจน
ในปี
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๑ ช่
วงที่
ลาออกจาก กปร.
(ส�
ำนั
กงานคณะกรรมการพิ
เศษเพื
อประสานงานโครงการ
อั
นเนื่
องมาจากพระราชดํ
าริ
ปรั
ชญาเศรษฐกิ
จพอเพี
ยง)
อาจารย์
ยั
กษ์
ก็
เริ่
มปลู
กไม้
ที่
ใช้
เป็
นอาหาร เช่
น ปลู
กข้
าว ปลู
กผั
เป็
นต้
น เมื่
อได้
ข้
าวเหลื
อกิ
นก็
เอาไปแบ่
งปั
นให้
ชาวบ้
าน
เนื่
องจากเป็
นข้
าวพั
นธุ์
ดี
จึ
งเป็
นพั
นธุ์
ข้
าวให้
ชาวบ้
านใช้
ปลู
จากนั้
นก็
เริ่
มแปรรู
ปสมุ
นไพรในป่
าออกขาย เป็
ปุ
ยบ้
าง ท�
ำถ่
านใช้
เอง ท�
ำปุ
ยใช้
เอง ท�
ำของใช้
เอง เมื่
อเริ่
เห็
นเป็
นจริ
งตามแนวทางพึ่
งพาตนเอง ผู
คนก็
เริ่
มเข้
าไปดู
งาน
กระทั่
งพ.ศ. ๒๕๔๑ อาจารย์
ยั
กษ์
ก็
ต้
องปรั
บคอกหมู
ออก
เพื่
อท�
ำเป็
นห้
องเรี
ยนในที่
สุ
ด เห็
นได้
ว่
าแนวทางพั
ฒนาดั
งกล่
าว
มี
ล�
ำดั
บขั้
นตอนเป็
น ๙ ขั้
นจากจุ
ดหมายสู่
จุ
ดเริ่
ม ในการมุ่
งสู่
การพึ่
งพาตนเองตามแนวพระราชด�
ำริ
I...,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,...122
Powered by FlippingBook