นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 73

73
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
เพาะบ่
มสถาปนิ
กรุ
นเยาว์
เพื
อชุ
มชนและสิ
งแวดล้
อม
อาจารย์
ธี
รพลให้
ความส�
ำคั
ญกั
บกระบวนการ
เรี
ยนรู
เพื่
อชุ
มชนและสิ่
งแวดล้
อมเป็
นอย่
างมาก โดยได้
ก่
อตั้
“สถาบั
นอาศรมศิ
ลป์
” ซึ่
งเป็
นการต่
อยอดการจั
ดการศึ
กษา
แบบชุ
มชนแห่
งการเรี
ยนรู
และการเรี
ยนรู
จากการลงมื
อท�
โดยได้
ร่
วมกั
บ “รศ.ประภาภั
ทร นิ
ยม” ผู้
เป็
นภรรยา ก่
อตั้
เมื่
อพ.ศ. ๒๕๔๐ และได้
เปิ
ดการเรี
ยนการสอน หลั
กสู
ตร
สถาปั
ตยกรรมศาสตรมหาบั
ณฑิ
ตสาขาสถาปั
ตยกรรมเพื
ชุ
มชนและสิ่
งแวดล้
อม โดยวิ
ธี
การเรี
ยนรู
ของสถาบั
นแห่
งนี
มุ
งเน้
นไปที่
การเรี
ยนรู
ด้
วยตนเองอย่
างใคร่
ครวญ ผ่
านการ
ฝึ
กปฏิ
บั
ติ
งานจริ
ง ด้
วยเป้
าหมายในการสร้
างมหาบั
ณฑิ
ตที่
สามารถเป็
นสื่
อแห่
งการเปลี่
ยนแปลงสั
งคมได้
สู
การสร้
างสรรค์
รู
ปธรรมทางสถาปั
ตยกรรมที่
ตอบโจทย์
รอบด้
าน ทั้
งสิ่
งแวดล้
อม
สั
งคมวั
ฒนธรรม และเศรษฐกิ
ผลงานสถาปั
ตยกรรมของอาจารย์
ธี
รพลในช่
วงนี้
จึ
งเป็
นองค์
ความรู
ที่
ควบรวมกระบวนการเรี
ยนรู
หลากหลาย
กั
บผู
คนรอบด้
าน ทั้
งการวางผั
งแม่
บท การออกแบบ
สถาปั
ตยกรรมโครงการ การมี
ส่
วนร่
วมพั
ฒนาชุ
มชนและเมื
อง
ไปจนถึ
งการอนุ
รั
กษ์
สถาปั
ตยกรรมและชุ
มชน โดยเน้
การมี
ส่
วนร่
วมของทุ
กภาคส่
วน กระทั่
งการปรั
บประยุ
กต์
สถาปั
ตยกรรมพื้
นถิ่
นมาใช้
ในการออกแบบจริ
ง รวมไปถึ
งการ
ออกแบบด้
วยแนวความคิ
ดในการประหยั
ดพลั
งงาน เป็
นต้
ปั
จจุ
บั
นอาจารย์
ธี
รพล รั
บผิ
ดชอบหน้
าที่
ในต�
ำแหน่
รองอธิ
การบดี
ฝ่
ายบริ
หารและวางแผน ของสถาบั
นอาศรมศิ
ลป์
ภายใต้
มู
ลนิ
ธิ
โรงเรี
ยนรุ
งอรุ
ณ และต�
ำแหน่
งผู
อ�
ำนวยการ
ของอาศรมสถาปนิ
กชุ
มชนและสิ่
งแวดล้
อม ณ วั
นนี้
อาจารย์
ธี
รพลยั
งคงสร้
างสรรค์
งานสถาปั
ตยกรรมอย่
างต่
อเนื่
อง
นอกจากเพื่
อสาธารณะแล้
ว ยั
งเป็
นการฝึ
กฝนเพื่
อพั
ฒนา
ตั
วเอง ทั้
งด้
านร่
างกายและสติ
ปั
ญญา รวมถึ
งใช้
เป็
นฐานวิ
ชา
ความรู
ในการให้
สถาปนิ
กรุ
นเยาว์
ได้
ศึ
กษาเป็
นแนวทาง สร้
าง
จิ
ตส�
ำนึ
กเรื่
องชุ
มชนและสิ่
งแวดล้
อม
ด้
วยทั
กษะและความสามารถรอบด้
าน พร้
อมๆ กั
การสร้
างคุ
ณประโยชน์
และคลี
คลายปั
ญหาทางสั
งคม
ที่
เกิ
ดขึ้
น ด้
วยการใช้
งานสถาปั
ตยกรรมเป็
นสิ่
งรั
กษาเยี
ยวยา
ดั
งค�
ำกล่
าวที่
ว่
า ผู
ให้
คื
อ ผู
ได้
รั
บ เฉกเช่
นอาจารย์
ธี
รพล นิ
ยม
เมื่
อท่
านทุ
มเทให้
แก่
สั
งคม ท่
านจึ
งได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
นศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(สถาปั
ตยกรรม)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๖
I...,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,...122
Powered by FlippingBook