นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 92

ข้
อมู
ลการติ
ดต่
เปิ
ดให้
เข้
าชม ทุ
กวั
นอั
งคาร - วั
นอาทิ
ตย์
เว้
นวั
นหยุ
ดนั
กขั
ตฤกษ์
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
อั
ตราค่
าเข้
าชมสำ
�หรั
บชาวไทย ผู้
ใหญ่
๕๐ บาท เด็
ก ๓๐ บาท
อั
ตราค่
าเข้
าชมสำ
�หรั
บชาวต่
างชาติ
ผู
ใหญ่
๑๐๐ บาท เด็
ก ๕๐ บาท
สำ
�นั
กงานพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
เกษตรเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
(องค์
การมหาชน)
The Golden jubilee Museum of Agriculture Office
(Public Organization)
หมู่
๑๓ ถนนพหลโยธิ
น หลั
กกิ
โลเมตรที่
๔๖-๔๘
ตรงข้
ามโรงพยาบาลนวนคร ต.คลองหนึ่
ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุ
มธานี
๑๒๑๒๐
โทร. ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒, ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓
แฟกซ์
๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
เมื่
อคุ
ณได้
มาเยื
อนที่
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
แห่
งนี
เชื่
อได้
ว่
จะท�
ำให้
เกิ
ดความรู
และความเข้
าใจต่
อแนวทางการเกษตรไทย
ยิ่
งขึ้
น โดยเฉพาะพระอั
จฉริ
ยภาพในการเกษตรที่
ในหลวง
พระราชทานแก่
ปวงชนชาวไทย อั
นจะช่
วยให้
เกิ
ดการยกระดั
คุ
ณภาพชี
วิ
ตความเป็
นอยู
ของประชาชนในทุ
กภาคส่
วน
โดยเฉพาะในสั
งคมเกษตรที่
ถื
อได้
ว่
าเป็
น “กระดู
กสั
นหลั
ของชาติ
” ค�
ำนี้
หลายคนอาจจะลื
มไปแล้
ว แต่
พระบาท
สมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
วท่
านไม่
เคยลื
ม เพราะประชาชนอยู่
ใน
สายพระเนตร พระกรรณของพระองค์
ตลอดมา ดั
งที่
ประจั
กษ์
ชั
ดแจ้
งในนิ
ทรรศการต่
างๆ ที่
ได้
จั
ดแสดงในพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
แห่
งนี้
ส่
วนใครที่
อยากสั
มผั
สชี
วิ
ตเกษตรกรตั
วจริ
ก็
ต้
องมาที่
“เกษตรตามรอยพ่
อ” ซึ่
งเน้
นการเกษตรตาม
แนวปรั
ชญาเศรษฐกิ
จพอเพี
ยง ด้
วยการใช้
ที่
ดิ
นเพี
ยง ๑ ไร่
แต่
สามารถท�
ำประโยชน์
ได้
มากมาย เช่
น การท�
ำนา ปลู
กผั
สมุ
นไพร ไม้
ผล เพาะเห็
ด เลี้
ยงปลา เลี้
ยงไก่
เป็
นต้
โดยพื
นที่
๑ ไร่
จะแบ่
งการจั
ดการเป็
น ๔ ส่
วน คื
อ ๓๐%
น�้
ำ ๓๐% นาข้
าว ๓๐% ปลู
กพื
ชผั
กไม้
ผล และอี
ก ๑๐%
ก็
ใช้
เป็
นที่
อยู
อาศั
ยและการเลี้
ยงสั
ตว์
ซึ่
งที่
นี่
เราก็
จะได้
เห็
ตั
วอย่
างแปลงสวนไร่
นาของเกษตรกรตั
วจริ
งหลายท่
าน
ที่
มาเรี
ยนรู้
และปฏิ
บั
ติ
ตามแนวทางของในหลวง
อี
กฐานหนึ่
งที่
มี
ความน่
าสนใจไม่
แพ้
กั
นคื
“นวั
ตกรรมที่
อยู
อาศั
ย” ซึ่
งน�
ำเสนอบนฐานความคิ
ดของ
การใช้
ทรั
พยากรธรรมชาติ
สร้
างเป็
นที่
อยู
อาศั
ย ง่
ายและ
ประหยั
ดสุ
ดๆ โดยเฉพาะบ้
านดิ
นและบ้
านฟาง เป็
นต้
ใครที
อยากน�
ำแนวความคิ
ดเหล่
านี้
ไปปรั
บใช้
กั
บการด�
ำเนิ
ชี
วิ
ตของตั
วเองต้
องไม่
พลาด
I...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,...122
Powered by FlippingBook