นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 89

89
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
กิ
จกรรมภายในอาคาร
เมื่
อเข้
าสู
ภายในตั
วอาคารจะประกอบด้
วยพื้
นที่
ส่
วนต่
างๆ ที่
จั
ดแสดงงานด้
านเกษตร โดยแบ่
งเป็
นหมวดหมู
ประกอบด้
วย
นิ
ทรรศการเผยแพร่
เกี
ยรติ
คุ
ณและพระอั
จฉริ
ยภาพ
ด้
านการเกษตรของพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
วพระราชประวั
ติ
หลั
กการทรงงาน ปรั
ชญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยงภาค
การเกษตร นวั
ตกรรมและการพั
ฒนาการเกษตรไทย และ
นิ
ทรรศการหมุ
นเวี
ยนอั
นเกี่
ยวเนื่
องกั
บพระบาทสมเด็
พระเจ้
าอยู
หั
วกั
บการเกษตรในรู
ปแบบใหม่
ๆ ด้
วยเทคโนโลยี
ทั
นสมั
ยทั้
งสื
อในการจั
ดแสดงหุ
นจ�
ำลองวิ
ถี
ชี
วิ
ตการใช้
สื่
อผสม
เสมื
อนจริ
ง รวมถึ
งการใช้
สื่
อมั
ลติ
ทั
ช มั
ลติ
มี
เดี
ย และแอนิ
เมชั่
ในลั
กษณะอิ
นเตอร์
แอคที
ฟโต้
ตอบกั
บผู้
เข้
าชม
๑. พระราชพิ
ธี
ในวิ
ถี
เกษตร พระราชพิ
ธี
เพื่
อสร้
าง
ขวั
ญและก�
ำลั
งใจให้
เกษตรกรไทยและปฏิ
ทิ
นชาวนาไทย
อย่
างเช่
น พระราชพิ
ธี
จรดพระนั
งคั
ลแรกนาขวั
ญ และ
พระราชพิ
ธี
พื
ชมงคล
๒. กษั
ตริ
ย์
เกษตร จั
ดแสดงในโรงภาพยนตร์
๓ มิ
ติ
๑๒๐ ที่
นั่
ง น�
ำเสนอ “เรื่
องของพ่
อในบ้
านของเรา” ซึ่
งเป็
พระราชประวั
ติ
ของพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
ว ด้
วย
เทคนิ
คการฉายแบบทะลุ
จอ
๓. หลั
กการทรงงานในพระบาทสมเด็
พระเจ้
าอยู
หั
๒๓ ข้
อ ซึ่
งจุ
ดเด่
นๆ จะอยู
ที่
ซุ
มประติ
มากรรมรวงข้
าว
ที่
จั
ดแสดงหลั
กการทรงงานในพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
เพื่
อให้
ประชาชนได้
ศึ
กษาและน้
อมน�
ำไปปฏิ
บั
ติ
๔. หั
วใจใฝ่
เกษตร ที่
นี่
ผู
เข้
าชมจะได้
สนุ
กสนานกั
ของเล่
นในวิ
ถี
เกษตรจากธรรมชาติ
ใกล้
ตั
ว พร้
อมองค์
ความรู
ในวิ
ถี
เกษตร เช่
น บ้
านชาวนาจ�
ำลอง ๓ หลั
ง สวนผั
ก ๕ สี
ในน�้
ำมี
ปลา ในนามี
ข้
าว เครื่
องสี
ข้
าวด้
วยมื
อ เครื่
องฝั
ดข้
าว
โบราณ เครื่
องใช้
ไม้
สอยในการประกอบอาชี
พเกษตร เป็
นต้
นิ
ทรรศการเด่
นๆ ที่
เราจะได้
ชมเมื่
อเดิ
นทางมา
ถึ
งพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
นั่
นก็
คื
อ นิ
ทรรศการเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
พระบาท
สมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
ว “ในหลวงรั
กเรา” จั
ดแสดงที่
อาคารเฉลิ
พระเกี
ยรติ
ฯ บริ
เวณชั้
น ๑ โดยจะแบ่
งส่
วนการจั
ดแสดงออก
เป็
น ๑๐ ส่
วน ดั
งนี้
I...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...122
Powered by FlippingBook