นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 78

จากลู
กหลาน
ถึ
งพ่
อพู
น เกษจำ
�รั
“ง านศิ
ลปะ มิ
ใช ่
มี
ไว ้
เพื่
อคว ามง ามเพี
ยงอย ่
า ง
เดี
ยว หากมี
ไว้
เพื่
อจรรโลงสั
งคมและประเทศชาติ
ให้
เจริ
ญก้
าวหน้
ได้
เป็
นอย่
างดี
ด้
วยศิ
ลปะภาพถ่
ายได้
รั
บการยกย่
องเป็
นงาน
วิ
จิ
ตรศิ
ลป์
สาขาหนึ่
ง บรรดาช่
างภาพที่
มี
ผลงานสร้
างสรรค์
ศิ
ลปะ
ภาพถ่
ายจึ
งได้
รั
บการยกย่
องว่
าเป็
นศิ
ลปิ
นช่
างภาพ ดั
งนั้
น สิ
ทธิ
ใน
การจรรโลงสั
งคมและประเทศชาติ
จึ
งย่
อมไม่
ยิ่
งหย่
อนไปกว่
ากั
น...”
วาทะของอาจารย์
พู
น เกษจ�รั
“พ่
อไม่
ได้
เขี
ยนไว้
ให้
สวยหรู
ดู
เท่
ดู
ดี
แต่
ประการใดเลย
เพราะ ๒๘ ปี
ที่
ผมอยู
กั
บพ่
อมาตั้
งแต่
จ�ความได้
จนวั
นสุ
ดท้
าย
ในชี
วิ
ตการท�งานของพ่
อที่
ผมไปรั
บพ่
อมาจากเพาะช่
าง เพราะพ่
เป็
นลมอยู่
ในตรอกพาหุ
รั
ดระหว่
างเดิ
นทางไปประชุ
ม พ่
อเป็
นมนุ
ษย์
ที่
เกิ
ดมาเพื่
อเป็
นครู
โดยแท้
จริ
ง มี
ชี
วิ
ตอยู่
เพื่
อการสอน ซึ่
งบอกได้
ว่
ในสั
งคมวั
นนี้
หาครู
ที่
มี
จิ
ตวิ
ญญานความเป็
นครู
แบบนี้
ได้
น้
อยลง
ผมเองก็
ท�ไม่
ได้
ใครเชิ
ญพ่
อไปสอน ไปบรรยาย ที่
ไหนไปหมด
ไปถู
กก็
ไปทั
น ไปไม่
ถู
กก็
ช้
าหน่
อย นั
กเรี
ยนก็
นั่
งรอกั
นไป”
“พ ่
อท�ง านไม ่
เ คยร อวั
นหยุ
ด วั
นธ ร รมดา สอน
เทคนิ
คกรุ
งเทพ เสาร์
-อาทิ
ตย์
ก็
ตระเวณบรรยายตามสถาบั
ทั่
วประเทศ แต่
พ่
อไม่
เคยถาม และไม่
เคยหวั
งว่
า สอนเสร็
จจะได้
ค่
าจ้
างเท่
าไหร่
ไม่
เคยคิ
ดว่
าเป็
นการเสี
ยเวลา เสี
ยแรง หรื
อหวั
ค่
าน�้
ำมั
นคื
น ผมเองเมื่
อโตขึ้
น พอมี
วิ
ชาก็
ได้
ไปช่
วยพ่
ออยู่
บ่
อยครั้
และบ่
อยครั้
งที่
เจ้
าหน้
าที่
จั
ดงาน กล่
าวขอบคุ
ณ แล้
วก็
มอบกระเช้
าดอกไม้
แทนค่
าจ้
างหรื
อบางที
ก็
เป็
นของขวั
ญ ของที่
ระลึ
ก พ่
อก็
หิ้
วกลั
บบ้
านมา
ฝากแม่
แม่
เองยั
งพู
ดเปรยติ
ดตลกให้
ผมฟั
งว่
“พ่
อเอ็
งน่
ะ บรรยายแลกกระเช้
าดอกไม้
“ตั้
งแต่
ผมจ�ความได้
พ่
อขั
บรถมอริ
ส เดิ
มสี
เทา พอเก่
ก็
เปลี่
ยนเป็
นสี
เขี
ยวใบตอง พ่
อบ่
นกะแม่
ว่
า อยากมี
รถใหม่
แต่
จนพ่
อเสี
ยไป รถมอริ
สคั
นเดิ
มก็
ยั
งจอดอยู
ที่
บ้
าน พ่
อเป็
ศาสตราจารย์
ทางด้
านถ่
ายภาพ แต่
ในชี
วิ
ตพ่
อไม่
เคยมี
กล้
องมื
อ ๑ เลย
พ่
อซื้
อกล้
องมื
อสอง พาคนไปซื้
อ จนรู
จั
กร้
านกล้
องมื
อสอง
แถวหลั
งกระทรวงทุ
กร้
าน”
“กล้
องมื
อ ๑ ตั
วเดี
ยวในชี
วิ
ตพ่
อ เป็
น F801 ที่
นิ
คส์
ไทยแลนด์
มอบให้
เป็
นที่
ระลึ
ก ตอนได้
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
แต่
มั
นไม่
มี
ปุ่
มปรั
บความเร็
วชั
ตเตอร์
และก้
านเลื่
อนชั
ตเตอร์
พ่
อไม่
คุ้
นมื
อ ก็
เลย
ใช้
FM2 ที่
พี่
ชายซื้
อให้
ต่
อไป ผมก็
เลยเอามาใช้
เองเท่
ไปเลย ในฐานะ
ที่
พ่
อเป็
นคนแนวหน้
าในวงการ แต่
พ่
อก็
ไม่
อายที่
จะขั
บรถเก่
าๆ และใช้
กล้
องมื
อสอง สะพายไปไหนต่
อไหน พ่
อมี
ความอยาก แต่
ไม่
เหนื
จิ
ตวิ
ญญานความเป็
นครู
ไม่
เคยหวั
งค่
าตอบแทนในการสอน ก็
เลย
ไม่
เคยผิ
ดหวั
ง”
“พ่
อสอนโดยไม่
หวั
งสิ่
งตอบแทน แม่
เล่
าว่
าหลั
งจาก
พ่
อเสี
ย ก็
ได้
พบเช็
คค่
าสอน ค่
าบรรยายพิ
เศษหลายใบ ซึ่
งพ่
ไม่
เคยคิ
ดจะเอาไปใช้
แลกเงิ
น นั่
นคื
อพ่
อสอนและให้
วิ
ชาความรู
โดยไม่
คิ
ดถึ
งค่
าตอบแทนใดๆ นอกจากให้
ลู
กศิ
ษย์
ได้
วิ
ชาความรู
กลั
บไปก็
เพี
ยงพอแล้
ว”
I...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...122
Powered by FlippingBook