นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 78

จากลู
กหลาน
ถึ
งพ่
อพู
น เกษจำ
�รั
“ง านศิ
ลปะ มิ
ใช ่
มี
ไว ้
เพื่
อคว ามง ามเพี
ยงอย ่
า ง
เดี
ยว หากมี
ไว้
เพื่
อจรรโลงสั
งคมและประเทศชาติ
ให้
เจริ
ญก้
าวหน้
ได้
เป็
นอย่
างดี
ด้
วยศิ
ลปะภาพถ่
ายได้
รั
บการยกย่
องเป็
นงาน
วิ
จิ
ตรศิ
ลป์
สาขาหนึ่
ง บรรดาช่
างภาพที่
มี
ผลงานสร้
างสรรค์
ศิ
ลปะ
ภาพถ่
ายจึ
งได้
รั
บการยกย่
องว่
าเป็
นศิ
ลปิ
นช่
างภาพ ดั
งนั้
น สิ
ทธิ
ใน
การจรรโลงสั
งคมและประเทศชาติ
จึ
งย่
อมไม่
ยิ่
งหย่
อนไปกว่
ากั
น...”
วาทะของอาจารย์
พู
น เกษจ�รั
“พ่
อไม่
ได้
เขี
ยนไว้
ให้
สวยหรู
ดู
เท่
ดู
ดี
แต่
ประการใดเลย
เพราะ ๒๘ ปี
ที่
ผมอยู
กั
บพ่
อมาตั้
งแต่
จ�ความได้
จนวั
นสุ
ดท้
าย
ในชี
วิ
ตการท�งานของพ่
อที่
ผมไปรั
บพ่
อมาจากเพาะช่
าง เพราะพ่
เป็
นลมอยู่
ในตรอกพาหุ
รั
ดระหว่
างเดิ
นทางไปประชุ
ม พ่
อเป็
นมนุ
ษย์
ที่
เกิ
ดมาเพื่
อเป็
นครู
โดยแท้
จริ
ง มี
ชี
วิ
ตอยู่
เพื่
อการสอน ซึ่
งบอกได้
ว่
ในสั
งคมวั
นนี้
หาครู
ที่
มี
จิ
ตวิ
ญญานความเป็
นครู
แบบนี้
ได้
น้
อยลง
ผมเองก็
ท�ไม่
ได้
ใครเชิ
ญพ่
อไปสอน ไปบรรยาย ที่
ไหนไปหมด
ไปถู
กก็
ไปทั
น ไปไม่
ถู
กก็
ช้
าหน่
อย นั
กเรี
ยนก็
นั่
งรอกั
นไป”
“พ ่
อท�ง านไม ่
เ คยร อวั
นหยุ
ด วั
นธ ร รมดา สอน
เทคนิ
คกรุ
งเทพ เสาร์
-อาทิ
ตย์
ก็
ตระเวณบรรยายตามสถาบั
ทั่
วประเทศ แต่
พ่
อไม่
เคยถาม และไม่
เคยหวั
งว่
า สอนเสร็
จจะได้
ค่
าจ้
างเท่
าไหร่
ไม่
เคยคิ
ดว่
าเป็
นการเสี
ยเวลา เสี
ยแรง หรื
อหวั
ค่
าน�้
ำมั
นคื
น ผมเองเมื่
อโตขึ้
น พอมี
วิ
ชาก็
ได้
ไปช่
วยพ่
ออยู่
บ่
อยครั้
และบ่
อยครั้
งที่
เจ้
าหน้
าที่
จั
ดงาน กล่
าวขอบคุ
ณ แล้
วก็
มอบกระเช้
าดอกไม้
แทนค่
าจ้
างหรื
อบางที
ก็
เป็
นของขวั
ญ ของที่
ระลึ
ก พ่
อก็
หิ้
วกลั
บบ้
านมา
ฝากแม่
แม่
เองยั
งพู
ดเปรยติ
ดตลกให้
ผมฟั
งว่
“พ่
อเอ็
งน่
ะ บรรยายแลกกระเช้
าดอกไม้
“ตั้
งแต่
ผมจ�ความได้
พ่
อขั
บรถมอริ
ส เดิ
มสี
เทา พอเก่
ก็
เปลี่
ยนเป็
นสี
เขี
ยวใบตอง พ่
อบ่
นกะแม่
ว่
า อยากมี
รถใหม่
แต่
จนพ่
อเสี
ยไป รถมอริ
สคั
นเดิ
มก็
ยั
งจอดอยู
ที่
บ้
าน พ่
อเป็
ศาสตราจารย์
ทางด้
านถ่
ายภาพ แต่
ในชี
วิ
ตพ่
อไม่
เคยมี
กล้
องมื
อ ๑ เลย
พ่
อซื้
อกล้
องมื
อสอง พาคนไปซื้
อ จนรู
จั
กร้
านกล้
องมื
อสอง
แถวหลั
งกระทรวงทุ
กร้
าน”
“กล้
องมื
อ ๑ ตั
วเดี
ยวในชี
วิ
ตพ่
อ เป็
น F801 ที่
นิ
คส์
ไทยแลนด์
มอบให้
เป็
นที่
ระลึ
ก ตอนได้
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
แต่
มั
นไม่
มี
ปุ่
มปรั
บความเร็
วชั
ตเตอร์
และก้
านเลื่
อนชั
ตเตอร์
พ่
อไม่
คุ้
นมื
อ ก็
เลย
ใช้
FM2 ที่
พี่
ชายซื้
อให้
ต่
อไป ผมก็
เลยเอามาใช้
เองเท่
ไปเลย ในฐานะ
ที่
พ่
อเป็
นคนแนวหน้
าในวงการ แต่