นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 87

เมธาพร รั
งทะษี
นิ
ทั
ศน์
วั
ฒนธรรม
โครงสร้
างสั
งคมไทยสั
มพั
นธ์
ใกล้
ชิ
ดกั
บเกษตรกรรมมาช้
านาน ก่
อเกิ
วิ
ถี
ชี
วิ
ต การด�
ำรงอยู่
และค�้
ำชู
ผู้
คนในประเทศมาตั้
งแต่
รุ่
นปู่
ย่
ามาจนถึ
งรุ่
นเรา
แม้
ปั
จจุ
บั
นเทคโนโลยี
อั
นทั
นสมั
ยจะเข้
ามามี
บทบาทมากขึ้
น แต่
สั
งคมเกษตร
ก็
ยั
งคงจ�
ำเป็
นในการขั
บเคลื่
อนประเทศให้
ไปข้
างหน้
าอย่
างไม่
ลดละ
แหล่
งเรี
ยนรู
ภู
มิ
ปั
ญญาที่
จะพาเราก้
าวเข้
าสู
วิ
ถี
ความเป็
นอยู
ของเกษตรกร
อย่
างลึ
กซึ้
“พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
เกษตรเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
(องค์
การมหาชน)
หรื
พกฉ.”
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
แห่
งนี้
ตั้
งอยู
ที
อ�
ำเภอคลองหลวง
จั
งหวั
ดปทุ
มธานี
ด้
วยรู
ปแบบการจั
ดแสดงที่
ทั
นสมั
ย ผสานเทคโนโลยี
รอบด้
าน
ทั้
งภายในและภายนอกอาคาร ราวกั
บ “พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
มี
ชี
วิ
ต” เลยที
เดี
ยว
I...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...122
Powered by FlippingBook