นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 83

83
มุ
งเรี
ยนรู
สู่
นั
กพั
ฒนา
ระยะเวลา ๔ ปี
ในมหาวิ
ทยาลั
ยรามค�
ำแหงกั
การออกค่
ายอาสาต่
างๆ ท�
ำให้
อาจารย์
ยั
กษ์
ได้
เห็
นได้
เรี
ยนรู
ชี
วิ
ตมากขึ้
นเรื่
อยๆ ได้
รู
จั
กประเทศไทย ได้
สั
มผั
สกั
วั
ฒนธรรมทั้
ง ๔ ภาค มองเห็
นปั
ญหาที่
เกิ
ดขึ้
นกั
บสั
งคม
ไทย จากรั้
วรามค�
ำแหงอาจารย์
ยั
กษ์
ก็
มาเรี
ยนต่
อปริ
ญญาโท
ที่
สถาบั
นบั
ณฑิ
ตพั
ฒนบริ
หารศาสตร์
หรื
อ NIDA กระทั่
งจบ
ออกมาจึ
งเริ่
มต้
นชี
วิ
ตการท�
ำงานที่
“ส�
ำนั
กงานคณะกรรมการ
พั
ฒนาการเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่
งชาติ
หรื
อสภาพั
ฒน์
และเก็
บเกี่
ยวประสบการณ์
ชี
วิ
ตในฐานะนั
กพั
ฒนาชุ
มชนที่
จั
งหวั
ดแม่
ฮ่
องสอน ในพื้
นที่
ทุ
รกั
นดารห่
างไกล
หลั
งจากเป็
นนั
กพั
ฒนาชุ
มชนได้
ปี
เดี
ยวอาจารย์
ยั
กษ์
ก็
กลั
บเข้
ามาสอบบรรจุ
ใหม่
อี
กครั้
งที่
สภาพั
ฒน์
เช่
นเดิ
ม และได้
บรรจุ
ใหม่
ในต�
ำแหน่
ง “เจ้
าหน้
าที่
วิ
เคราะห์
นโยบายและแผน”
ซึ่
งอยู
ในช่
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่
งชาติ
ฉบั
บที
๔(พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔)ช่
วงนั้
นก็
เริ่
มมี
ภั
ยพิ
บั
ติ
ธรรมชาติ
ให้
เห็
นบ้
างแล้
ว อี
กทั้
งชายแดนก็
ยั
งไม่
สงบ เพราะเป็
นช่
วง
สงครามเย็
น แต่
ในหลวงก็
เสด็
จลงพื้
นที่
ชายแดนเป็
นประจ�
ซึ่
งแรกๆ อาจารย์
ยั
กษ์
ก็
ตามเสด็
จบ้
าง แต่
ไม่
ได้
เข้
าไป
เกี่
ยวข้
องโดยตรง จนช่
วงหลั
งๆ ก็
จะมี
หน้
าที่
คอยจดบั
นทึ
พระราชด�
ำริ
และน�
ำไปผลั
กดั
นต่
ในช่
วงนั้
นผู
บั
งคั
บบั
ญชาของอาจารย์
ยั
กษ์
มั
มอบหมายให้
ไปบรรยายตามหน่
วยงานต่
างๆ บ้
างก็
บรรยาย
ให้
ชาวบ้
านฟั
ง ซึ่
งก็
ได้
ไปบรรยายตามที่
พระองค์
ท่
าน
พระราชทานพระราชด�
ำริ
ไว้
แต่
อาจารย์
ยั
กษ์
ก็
รู
สึ
กว่
ไม่
ค่
อยมี
คนเชื่
อเลย ทั
งๆ ที่
อาจารย์
ยั
กษ์
ก็
เป็
นข้
าราชการ
ระดั
บสู
งแล้
วซึ่
งคนฟั
งบรรยายก็
บอกว่
า “ก็
ท่
านเป็
นถึ
งผู
อ�
ำนวยการ
เงิ
นเดื
อนก็
มี
กิ
น รถยนต์
หลวงก็
มี
ใช้
น�้
ำมั
นหลวงก็
มี
ให้
เติ
จะพู
ดอย่
างไรก็
ได้
แน่
จริ
งลาออกมาท�
ำอย่
างที่
พู
ดสิ
ท�
ำนาเอง
ท�
ำปุ๋
ยเอง ท�
ำยาเอง ท�
ำน�้
ำมั
นเอง” สิ่
งนี้
ท�
ำให้
อาจารย์
ยั
กษ์
คิ
ดวนเวี
ยนอยู
นานก่
อนที่
จะออกมาปฏิ
บั
ติ
ตามแนวพระราชด�
ำริ
อย่
างจริ
งจั
งเช่
นทุ
กวั
นนี้
I...,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,...122
Powered by FlippingBook