นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 79

79
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
เอกสารการอ้
างอิ
สมบั
ติ
จำ
�ปาเงิ
น, รวบรวมเรี
ยบเรี
ยง. ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๓.
กรุ
งเทพฯ : สุ
วี
ริ
ยาสาส์
น, ๒๕๔๕.
ลมหายใจ
ในภาพถ่
าย
อาจารย์
พู
นเสี
ยชี
วิ
ตเมื่
อวั
นที่
๓ กรกฏาคม พ.ศ.
๒๕๔๐ อายุ
รวม ๗๖ ปี
แต่
จากการได้
ศึ
กษาวิ
ชาศิ
ลปะ
และการช่
างศิ
ลปะจากโรงเรี
ยนเพาะช่
างและมหาวิ
ทยาลั
ศิ
ลปากร เป็
นเวลาเกื
อบสิ
บปี
ท�
ำให้
อาจารย์
พู
นมี
ความรู
และความช�
ำนาญ ทั้
งในด้
านจิ
ตรกรรมและประติ
มากรรม
ที่
เป็
นศิ
ลปะและการช่
าง ท�
ำให้
มี
ผลงานด้
านศิ
ลปะควบคู่
กั
การสอนศิ
ษย์
มาโดยตลอด ส่
วนการถ่
ายภาพนั้
นท่
านท�
ผลงานทั้
งที่
เป็
นงานบั
นทึ
กและงานที่
เป็
นศิ
ลปะไว้
มากมาย
มี
การน�
ำไปใช้
เผยแพร่
ในนิ
ทรรศการและสื
อมวลชน และเป็
หลั
กฐานต่
างๆ ตลอดจนการตี
พิ
มพ์
ในหนั
งสื
อส�
ำคั
เป็
นที่
ยอมรั
บโดยทั่
วไป ซึ่
งท่
านได้
ท�
ำงานภาพถ่
ายอย่
าง
ต่
อเนื่
องกระทั่
งลมหายใจสุ
ดท้
าย ถื
อได้
ว่
าเป็
นศิ
ลปิ
นภาพถ่
าย
ชั้
นครู
ที่
อยู่
ในดวงใจของลู
กศิ
ษย์
ตลอดไป
“งานศิ
ลปะมิ
ใช่
มี
ไว้
เพื่
อความงามแต่
อย่
างเดี
ยว
ก็
หาไม่
หากแต่
มี
ไว้
เพื่
อน�
ำไปใช้
จรรโลงสั
งคมและประเทศชาติ
ให้
เจริ
ญก้
าวหน้
าได้
เป็
นอย่
างดี
อี
กด้
วย”
วาทะของอาจารย์
พู
สะท้
อนทั
ศนะและแสดงอย่
างชั
ดเจนถึ
งความมุ
งมั่
นในการน�
วิ
ชาความรู้
ที่
ตนมี
ก่
อประโยชน์
ต่
อสั
งคม
เมื่
อชั
ตเตอร์
สิ้
นเสี
ยง ภาพที่
ถู
กถ่
ายโดยผ่
านมุ
มมอง
ของอาจารย์
พู
นไม่
ได้
สร้
างเพี
ยงความงดงามแต่
ภาพนั้
นยั
งบั
นทึ
ความเป็
นไปทางประวั
ติ
ศาสตร์
และสภาพสั
งคมของประเทศ
เป็
นหลั
กฐานให้
ชนรุ่
นหลั
งได้
ศึ
กษาเรี
ยนรู้
สื
บไป
I...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...122
Powered by FlippingBook