นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 70

70
เอกลั
กษณ์
งานสถาปั
ตยกรรมสู่
เพื
อนมนุ
ษย์
นอกจากนั้
นอาจารย์
ธี
รพลยั
งได้
เรี
ยนรู
จาก
“รศ.แสงอรุ
ณ รั
ตกสิ
กร” ซึ่
งเป็
นบุ
คคลส�
ำคั
ญของแวดวง
สถาปั
ตยกรรมในบ้
านเรา ส่
งผลให้
เกิ
ดประสบการณ์
การเรี
ยนรู
หลากหลายหล่
อหลอมกลายเป็
นอุ
ดมคติ
ที่
ถ่
ายทอดสู
การ
สร้
างสรรค์
งานสถาปั
ตยกรรมของอาจารย์
ธี
รพลเป็
นอย่
างยิ่
โดยมี
ลั
กษณะเด่
นๆ ดั
งนี้
๑. เป็
นสถาปั
ตยกรรมที่
ส่
งเสริ
มความเป็
นมนุ
ษย์
ซึ่
งงานสถาปั
ตยกรรมที่
อาจารย์
ธี
รพลออกแบบไม่
ใช่
เพี
ยง
แค่
สิ่
งปลู
กสร้
างเท่
านั้
น แต่
ยั
งมองถึ
งการรองรั
บและมี
ส่
วน
ร่
วมในการส่
งเสริ
มคุ
ณภาพชี
วิ
ตที่
ดี
ขึ้
น สร้
างความสั
มพั
นธ์
ระหว่
างเพื่
อนมนุ
ษย์
ด้
วยกั
น ด้
วยการออกแบบพื้
นที่
อั
นส่
งผลต่
อการเกิ
ดกิ
จกรรมที่
เหมาะสมของผู้
คน
๒. สถาปั
ตยกรรมที่
มี
ปฏิ
สั
มพั
นธ์
กั
บเมื
องและ
สั
งคม โดยเฉพาะการสร้
างพื้
นที่
ส่
วนกลางอั
นเป็
นพื้
นที่
สาธารณะหรื
อกึ่
งสาธารณะ เพื่
อให้
เกิ
ดปฏิ
สั
มพั
นธ์
ของผู้
คน
ที่
ใช้
อาคารกั
บบริ
บทแวดล้
อม
๓. สถาปั
ตยกรรมซึ่
งได้
แรงบั
นดาลใจจากงาน
สถาปั
ตยกรรมและสภาพแวดล้
อมพื้
นถิ่
น งานสถาปั
ตยกรรม
ของอาจารย์
ธี
รพลสะท้
อนถึ
งการปรั
บใช้
ภู
มิ
ปั
ญญาพื้
นถิ่
ด้
วยประสบการณ์
ตรงจากชี
วิ
ตในวั
ยเด็
ก และจากการ
ท่
องเที่
ยวศึ
กษาเรี
ยนรู
ผ่
านปราชญ์
ชาวบ้
านและผู
รู
ต่
างๆ
องค์
ความรู
เหล่
านี้
จึ
งถู
กน�
ำมาใช้
ในการออกแบบงาน
สถาปั
ตยกรรมอย่
างเหมาะสม ด้
วยตระหนั
กถึ
งคุ
ณภาพชี
วิ
ของมนุ
ษย์
และสิ่
งแวดล้
อมเป็
นหลั
ก ผลงานของอาจารย์
ธี
รพล
จึ
งมั
กจะเก็
บรั
กษาสภาพแวดล้
อมดั้
งเดิ
มเอาไว้
เพื่
อให้
ธรรมชาติ
ได้
ท�
ำหน้
าที่
ของมั
นอย่
างเต็
มเปี่
ยม
๔. สถาปั
ตยกรรมเพื่
อประโยชน์
สาธารณะ สิ่
เหล่
านี้
ถื
อเป็
นการตอบแทนคื
นสู
สั
งคม ด้
วยการออกแบบ
เพื่
อสาธารณะประโยชน์
เช่
น องค์
กรและมู
ลนิ
ธิ
ต่
างๆ ซึ่
อาจารย์
ธี
รพลก็
ท�
ำอย่
างเต็
มความสามารถ โดยไม่
ได้
คิ
ค่
าใช้
จ่
าย เช่
นที่
อาคารสถาบั
นปรี
ดี
พนมยงค์
มู
ลนิ
ธิ
เด็
กอ่
อน
ในสลั
มคลองเตย โรงเรี
ยนอนุ
บาลดวงประที
ป และศู
นย์
ชาวเขาจั
งหวั
ดเชี
ยงราย เป็
นต้
ผลงานที่
โดดเด่
นอย่
างเช่
น “สวนแสงอรุ
ณ” ที่
อ�
ำเภอบางน�้
ำเปรี
ยว จั
งหวั
ดฉะเชิ
งเทรา ซึ่
งเป็
นพื้
นที่
ส�
ำหรั
รองรั
บกิ
จกรรมการเรี
ยนรู้
แก่
นั
กเรี
ยนนั
กศึ
กษา และเยาวชน
โดยพั
ฒนามาจากพื้
นที่
สวนดั้
งเดิ
ม ที่
ได้
เก็
บรั
กษาสภาพ
ธรรมชาติ
ของพื้
นที่
เอาไว้
และสร้
างอาคารที่
มี
ลั
กษณะโปร่
เป็
นหนึ่
งเดี
ยวกั
บสภาพแวดล้
อม เน้
นวั
สดุ
ประหยั
ดพลั
งงาน
เพื่
อให้
เป็
นพื้
นที่
พั
กผ่
อน และเรี
ยนรู
ทางจิ
ตวิ
ญญาณ ผ่
าน
กิ
จกรรมต่
างๆ อย่
างเช่
น การเกษตรธรรมชาติ
อาหาร
ธรรมชาติ
งานฝี
มื
อ กิ
จกรรมศิ
ลปะและการแสดง ไปจนถึ
การภาวนาและปฏิ
บั
ติ
ธรรม เป็
นต้
นอี
กทั
งยั
งเป็
นพื้
นที่
ทางเลื
อก
ส�
ำหรั
บผู้
ที่
ต้
องการทดลองใช้
ชี
วิ
ตแบบพึ่
งพิ
งตนเองด้
วย
I...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...122
Powered by FlippingBook