นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 71

71
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
ยกระดั
คุ
ณภาพชี
วิ
ด้
วยงานสถาปั
ตยกรรม
อาจารย ์
ธี
รพลตระหนั
กอยู
เสมอว ่
า งาน
สถาปั
ตยกรรมที่
ตนเองออกแบบนั้
นจะมี
ผลกระทบต่
อชี
วิ
ผู
คน รวมทั้
งมี
บทบาทในการยกระดั
บมาตรฐานชี
วิ
ตของผู
คน
ได้
ดั
งนั้
นการก่
อสร้
างโครงการขนาดใหญ่
ที่
ส่
งผลกระทบต่
ผู
คนมากมาย นอกจากจะพั
ฒนาด้
านอสั
งหาริ
มทรั
พย์
แล้
อาจารย์
ยั
งมี
เป้
าหมายในการพั
ฒนาและยกระดั
บคุ
ณภาพ
ชี
วิ
ตของผู
อยู
อาศั
ยไปด้
วย มี
การสร้
างพื้
นที
สี
เขี
ยวในสั
ดส่
วน
ที่
มากขึ้
นกว่
าข้
อก�
ำหนดทั่
วไป ส่
งผลให้
งานสถาปั
ตยกรรม
ตอบโจทย์
ทั้
งกั
บตั
วมั
นเองและคุ
ณภาพชี
วิ
ตของผู
อยู
อาศั
รวมไปถึ
งคุ
ณภาพด้
านสิ่
งแวดล้
อม เศรษฐกิ
จ และยั
งเป็
นการ
สร้
างบรรทั
ดฐานใหม่
ให้
กั
บวงการอสั
งหาริ
มทรั
พย์
อี
กด้
วย
เช่
น โครงการบ้
านสวนริ
มคลองบางมด โครงการบ้
านสวน
ริ
มคลองกรุ
งเทพกรี
ฑา เป็
นต้
I...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...122
Powered by FlippingBook