นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 69

69
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
วี
รวุ
ฒิ
หาญสมบั
ติ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ธี
รพล นิ
ยม
สถาปั
ตยกรรมเพื
อผู
คน ชุ
มชน และสิ
งแวดล้
อม
ท่
องเที
ยว
เกี
ยวประสบการณ์
อาจารย์
ธี
รพล เกิ
ดเมื่
อวั
นที่
๑๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่
จั
งหวั
ดพั
งงา ปั
จจุ
บั
นอายุ
๖๓ หลั
งจาก
ส�
ำเร็
จการศึ
กษาปริ
ญญาตรี
จากคณะสถาปั
ตยกรรมศาสตร์
จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย และปริ
ญญาโทการพั
ฒนาชุ
มชน
และชนบท จากสถาบั
นเทคโนโลยี
เอเชี
ย กรุ
งเทพฯ อาจารย์
ได้
สร้
างงานสถาปั
ตยกรรมของตนเองอย่
างต่
อเนื่
อง
นอกจากการเรี
ยนรู
ในต�
ำราและการลงมื
อปฏิ
บั
ติ
งานจริ
งแล้
ว อาจารย์
ธี
รพลยั
งได้
เก็
บเกี่
ยวความรู
จากการ
เดิ
นทางท่
องเที่
ยว ซึ่
งท�
ำให้
ได้
พบปะกั
บผู
รู
มากหน้
าหลายตา
ทั้
งในและต่
างประเทศ เหล่
านี้
ท�
ำให้
เกิ
ดการซึ
มซั
บรั
บเอา
วิ
ถี
ภู
มิ
ปั
ญญาอั
นทรงคุ
ณค่
า มาถ่
ายทอดผ่
านงานสถาปั
ตยกรรม
โดยเฉพาะอย่
างยิ่
งสถาปั
ตยกรรมพื้
นถิ่
น ซึ่
งถื
อเป็
นแบบอย่
าง
แนวทางในการสร้
างสรรค์
สถาปั
ตยกรรมของอาจารย์
ธี
รพล
ในเวลาต่
อมา และจากการสเก็
ตช์
ภาพเหล่
านั้
น ณ อาคาร
สถานที่
จริ
ง ท�
ำให้
ได้
เรี
ยนรู
ทั้
งสถาปั
ตยกรรมและการอยู
ร่
วมกั
กั
บธรรมชาติ
อย่
างใกล้
ชิ
ช่
วงที่
เริ่
มต้
นบุ
กเบิ
กสร้
างสรรค์
งานสถาปั
ตยกรรม
เพื่
อสั
งคมนั้
น อาจารย์
ธี
รพลเป็
นผู
น�
ำในการก่
อตั้
งกลุ
บริ
ษั
ทแปลน ซึ่
งเป็
นส�
ำนั
กงานสถาปนิ
กที่
มี
ชื่
อเสี
ยง มี
ผลงาน
โดดเด่
นเป็
นที่
รู
จั
ก โดยเกิ
ดจากการรวมตั
วกั
นของเพื่
อนๆ
ที่
สนใจงานด้
านสั
งคมตั้
งแต่
เมื่
อครั้
งที่
ยั
งเป็
นนั
กศึ
กษาอยู
จากความต้
องการที่
จะน�
ำวิ
ชาชี
พที่
ตนเรี
ยนมาสร้
าง
ประโยชน์
กลั
บคื
นสู
สั
งคม จึ
งท�
ำให้
บริ
ษั
ท แปลนอาคิ
เต็
ค จ�
ำกั
ได้
ก่
อตั้
งขึ้
นมา
I...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...122
Powered by FlippingBook