นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 68

ในแวดวงสถาปนิ
กชื่
อของ “ธี
รพล นิ
ยม” ถื
อว่
อยู
ในแถวหน้
า เนื
องจากเป็
นทั้
งสถาปนิ
กที่
มี
ผลงานโดดเด่
และเป็
นครู
ของสถาปนิ
กมากมายหลายรุ
น ชื่
อของธี
รพล
เป็
นที่
รู
จั
กในวงกว้
างยิ่
งขึ้
น เมื่
อได้
รั
บรางวั
ลชนะเลิ
ในการประกวดแบบอาคารรั
ฐสภาแห่
งใหม่
จากส�
ำนั
กงาน
เลขาธิ
การสภาผู้
แทนราษฎร เมื่
อพ.ศ. ๒๕๕๒ ในผลงานชื่
“สั
ปปายะ สภาสถาน”
ภาพ:
นิ
ติ
กร กรั
ยวิ
เชี
ยร
I...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...122
Powered by FlippingBook