วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 79

79
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
มงกุ
ฎแห่
งรางวั
ลชี
วิ
ตของการเป็
นนั
กเขี
ยนที่
สร้
าง
ความปี
ติ
ยิ
นดี
เป็
นที่
สุ
ดแก่
ค�
ำพู
น บุ
ญทวี
และเพื่
อนพ้
องใน
แวดวงวรรณกรรม คื
อการได้
รั
บยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาวรรณศิ
ลป์
เมื่
อวั
นที่
๑๔ ธั
นวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ ค�
ำพู
นให้
สั
มภาษณ์
สื่
อมวลชนถึ
งความรู
สึ
ปลื้
มปี
ติ
ในอาชี
พนั
กเขี
ยนและเกี
ยรติ
ยศแห่
งความเป็
นศิ
ลปิ
ผู้
สร้
างงานวรรณศิ
ลป์
ว่
“ไม่
มี
ค�
ำว่
าท้
อแท้
ของนั
กเขี
ยนที่
จะเกิ
ดได้
ถ้
าคนไหนท้
อแท้
มาเป็
นนั
กเขี
ยนไม่
ได้
ถ้
าค�
ำพู
นท้
อแท้
ก็
ไม่
มี
ลู
กอี
สาน สาบานกั
บพระเจ้
าแล้
วว่
าฉั
นจะเป็
นั
กเขี
ยน จะขอตายกั
บปากกา เพราะมั
นรั
กในสายเลื
อด
การเขี
ยนก็
เอาชี
วิ
ตคนอี
สานแผ่
นดิ
นอี
สานมาเขี
ยน มั
นท�
ำให้
มี
แรงบั
นดาลใจมี
แรงใจมาเขี
ยน ตื่
นขึ้
นมาตี
สามก็
เขี
ยนแล้
มั
นท�
ำให้
ภู
มิ
ใจนะ ที่
เกิ
ดมาได้
เป็
นนั
กเขี
ยน เหมื
อนพระเจ้
าสั่
ให้
ค�
ำพู
นมาเกิ
ดบนแผ่
นดิ
นอี
สาน สั่
งให้
ค�
ำพู
นออกจากบ้
าน
มาเดิ
นทางเข้
าถนนนั
กเขี
ยน ภู
มิ
ใจมาก โดยเฉพาะลู
กอี
สานนี้
ได้
ซี
ไรต์
ก่
อนแล้
วที
หลั
งมาได้
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ดี
ใจจน
น�้
ำตาไหลเลยคื
นนั้
น”
งานเขี
ยนของค�
ำพู
นบุ
ญทวี
งดงามด้
วยวรรณศิ
ลป์
ที่
เรี
ยบง่
าย ตรงไปตรงมา สะท้
อนภาพวิ
ถี
ชี
วิ
ตของ
ผู
คนชั้
นล่
างในสั
งคมไทยที่
ต้
องเผชิ
ญหน้
ากั
บความยาก
ล�
ำบาก ทั้
งภั
ยธรรมชาติ
และภั
ยสั
งคม ค�
ำพู
นเน้
นย�้
คุ
ณสมบั
ติ
ส�
ำคั
ญของความเป็
นมนุ
ษย์
คื
อความอดทน
มานะบากบั่
น และเป็
นนั
กสู้
เพื่
อผ่
านพ้
นความทุ
กข์
ยาก
ของชี
วิ
ตไปให้
ได้
วรรณกรรมของค�
ำพู
น บุ
ญทวี
จึ
งเป็
ทั้
งบั
นทึ
กสั
งคมและสิ่
งจรรโลงใจที่
มี
คุ
ณค่
าต่
อผู
อ่
าน
ตลอดไป
I...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...122
Powered by FlippingBook