วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 78

78
๓. ขบวนการค้
าผู
หญิ
ง เป็
นผลงานที่
สะท้
อนให้
เห็
ถึ
งขบวนการค้
าผู
หญิ
งในสั
งคมไทยโดยเฉพาะสาวชาวเหนื
และสาวอี
สานที่
เป็
นเหยื่
อของขบวนการนี้
มี
ทั้
งนวนิ
ยาย
และเรื่
องสั้
น เช่
น เรื่
อง
นายหน้
า แมงดา อาโก โสเภณี
เด็
นรกหนาวในเยอรมั
น นั
กสู้
หมู่
บ้
านตกเขี
ยว
๔. เรื่
องล้
อเลี
ยน เสี
ยดสี
ชี
วิ
ตและสั
งคม ส่
วนมาก
เป็
นเรื่
องสั้
นที่
น�
ำเสนอเพื่
อสร้
างความขบขั
นบั
นเทิ
งแต่
สะกิ
ให้
คิ
ด เนื้
อหาสะท้
อนชี
วิ
ตแบบชาวบ้
าน สอดแทรกแง่
คิ
หลากหลาย เช่
นเรื่
อง
ไอ้
โจร ๔๙๙ เสื
อกเกิ
ดมารวย ลู
กทุ
เข้
ากรุ
ง ลาบหั
วเราะ นมอี
เขี
ยวขึ้
นราคา หอมกลิ่
นบาทา
๕. สารคดี
ท่
องเที่
ยว เป็
นบั
นทึ
กการเดิ
นทางไป
ต่
างแดน ได้
แก่
ลู
กอี
สานขี่
เครื่
องบิ
น สี
เด๋
อย�่
ำเยอรมั
“ไพลิ
น รุ้
งรั
ตน์
” นั
กวิ
จารณ์
แนวหน้
าของไทยหรื
นั
กเขี
ยนนามปากกา ชมั
ยภร แสงกระจ่
าง ได้
กล่
าวถึ
งผลงาน
ค�
ำพู
น บุ
ญทวี
ไว้
ว่
าเป็
นงานประเภทแสดงสี
สั
นท้
องถิ่
(Local Color) สะท้
อนให้
เห็
นสาระชี
วิ
ตของคนอี
สานทั้
งการกิ
การอยู
ตลอดจนวั
ฒนธรรม ประเพณี
ความเชื่
อต่
างๆ ตั้
งแต่
เกิ
ดจนตาย อั
นเป็
นสี
สั
นบรรยากาศของเรื่
อง ใช้
ลี
ลาการเขี
ยน
แสดงบุ
คลิ
กแบบอี
สาน คื
อ เรี
ยบง่
าย ซื่
อตรง โดยใช้
ภาษา
และส�
ำเนี
ยงอี
สาน หลั
งจากอ่
านผลงานของค�
ำพู
น บุ
ญทวี
แล้
วจะเกิ
ดอาการ ๓ อิ่
มด้
วยกั
น อั
นได้
แก่
๑.
อิ่
มภาพ
แม้
จะเป็
นการสร้
างภาพท�
ำซ�้
ำเพราะ
เคยมี
คนสร้
างภาพอี
สานแห้
งแล้
งมามากแล้
ว แต่
ค�
ำพู
ประสบความส�
ำเร็
จ เพราะเขาสร้
างภาพอี
สานด้
วยเครื่
องมื
ของคนอี
สานเอง นั่
นก็
คื
อด้
วยภาษาและส�
ำเนี
ยงของ
คนอี
สานโดยแท้
ทั้
งยั
งหอบเอาความรั
กและความภาคภู
มิ
ใจ
ใส่
ลงไปอย่
างล้
นหลาม โดยไม่
พยายามปกปิ
ดหรื
อปรุ
งแต่
จนเกิ
นไปกว่
าความเป็
นจริ
ง ดั
งนั
น ความเป็
นอี
สานของค�
ำพู
จึ
งปรากฏออกมาอย่
างที่
เคยปรากฏคื
อแห้
งแล้
ง แต่
เป็
ความแห้
งแล้
งที่
มี
ทั้
งความยิ่
งใหญ่
ความน่
าอยู
และความมี
เลื
อดเนื้
อชี
วิ
ตอยู
อย่
างครบครั
นเปิ
ดออกมาอย่
างเต็
มตา
เรี
ยบง่
ายและชั
ดเจนที่
สุ
๒.
อิ่
มเสี
ยง
นอกจากอิ่
มภาพแล้
ว เขายั
งไม่
ละเว้
ที่
จะบั
นทึ
กเสี
ยงของภาพนั้
นเอาไว้
โดยละเอี
ยดอี
กด้
วย
คล้
ายกั
บว่
า นอกจากจะมี
กล้
องชั้
นดี
แล้
ว เขายั
งมี
เครื่
องอั
ดเทป
ชั้
นหนึ่
งที่
สามารถถ่
ายทอดออกมาเป็
นตั
วอั
กษรได้
อี
ไม่
ว่
าจะเขี
ยนพรรณนาฉาก พรรณนาพฤติ
กรรมตั
วละคร
หรื
อพรรณนาอื่
นใด เสี
ยงที่
มาพร้
อมกั
บภาพนั้
นดู
จะเป็
เรื่
องปกติ
ธรรมดาของเขาแต่
เป็
นที่
อิ
มหู
ของคนอ่
านอย่
างยิ่
ภาษาของเขาเป็
นภาษาที่
มี
เสี
ยงในแทบทุ
กถ้
อยค�
ำที่
เขาสามารถท�
ำได้
ยิ่
งงานเขี
ยนในยุ
คแรกๆ สองสามเรื่
อง
เสี
ยงในภาพนี้
ออกจะ “สนั่
น” มากกว่
าเรื่
องใดๆ โดยเฉพาะ
อย่
างยิ่
งเรื่
อง
นายฮ้
อยทมิ
นั้
น แทบจะเรี
ยกได้
ว่
าเป็
นวนิ
ยายที่
มี
“เสี
ยงเกริ
กไกร” กว่
าเรื่
องใดๆ เพราะทั้
งคน
ควาย ม้
า ป่
า เขา และสรรพเสี
ยงทั้
งหลายถู
กเขาอั
ดออกมา
เป็
นตั
วอั
กษรให้
นั
กอ่
านได้
ฟั
งกั
นถ้
วนทั่
ว เป็
นต้
นว่
าเสี
ยงที่
เกิ
ดจากการกระท�
ำของคนไปกระท�
ำต่
อสิ่
งของหรื
อสั
ตว์
อย่
างใดอย่
างหนึ่
งท�
ำให้
เกิ
ดอาการกระทบกั
น เช่
“สั่
งให้
ผู้
ช่
วยตี
หั
วควายเสี
ยงดั
ง-โปกๆ” “แล้
วชาย ๑๐ กว่
าคนลาก
ไปทางหมู
บ้
านเสี
ยงดั
งกรากๆ” “แล้
วควั
นไฟก็
พวยพุ
งขึ้
เป็
นหย่
อมๆ เสี
ยงท�
ำของกิ
นก็
ดั
งขึ้
นโป๊
กๆ” “หยิ
บขี้
ผึ้
งบางๆ
มาเป่
าเสกลงพรู
ดๆ”
เป็
นต้
๓.
อิ่
มรส
นอกจากอิ่
มภาพอั
นมี
ชี
วิ
ตชี
ว า
เคลื
อนไหวได้
อิ่
มเสี
ยงที่
ระงมไปทั้
งเสี
ยงธรรมชาติ
และ
เสี
ยงที่
เกิ
ดจากการกระท�
ำของมนุ
ษย์
แล้
ว ค�
ำพู
นยั
งท�
ำให้
เรา
อิ่
มรสไปด้
วยรายละเอี
ยดของการประกอบอาหารของคนอี
สาน
ท�
ำให้
รู
ว่
าการกิ
นของคนอี
สานเป็
นวั
ฒนธรรมส�
ำคั
ลี
ลาเล่
าเรื่
องการท�
ำอาหารมั
กจะปรากฏชั
ดในหลายเรื่
อง
แต่
ที่
โดดเด่
นมากคื
อในเรื่
อง ลู
กอี
สาน ซึ่
งจะปรากฏเรื่
อง
วั
ฒนธรรมการกิ
นตั้
งแต่
ระดั
บง่
ายๆ ไปจนระดั
บยากและ
ซั
บซ้
อนมี
ตั้
งแต่
ไข่
หมกในทรายที่
แสนง่
ายและที่
ง่
ายขึ้
นไปกว่
านั้
อี
กคื
อ กิ
นจั
กจั่
นทั้
งสดๆ ห่
อใบกระโดนจิ้
มกั
บแจ่
ว มาจนถึ
ระดั
บอาหารที่
ยากขึ้
น เช่
น ลาบ อ่
อม ก้
อย รวมตลอดไป
จนถึ
งการเก็
บถนอมอาหารไว้
กิ
นวั
นข้
างหน้
าเช่
น ย่
าง ส้
ม แดก
ตลอดทั้
งเรื่
องลู
กอี
สาน การกิ
นเป็
นสี
สั
นส�
ำคั
ญอยู
ตลอดเวลา
เห็
นได้
ชั
ดว่
าชี
วิ
ตความแร้
นแค้
นของคนอี
สานนั้
นได้
ปรั
บให้
วั
ฒนธรรมการกิ
นมี
รายละเอี
ยดมากกว่
าคนภาคอื่
I...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...122
Powered by FlippingBook