วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 77

77
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
ต่
อมา บริ
ษั
ทไฟว์
สตาร์
ซื้
อลิ
ขสิ
ทธิ์
ลู
กอี
สาน
ไปสร้
างเป็
นภาพยนตร์
มี
‘คุ
ณาวุ
ฒิ
’ ผู
ก�
ำกั
บคุ
ณภาพที่
มี
ชื่
อเสี
ยงโด่
งดั
งเป็
นผู
ก�
ำกั
บ และออกฉายโรงใน พ.ศ. ๒๕๒๕
อั
นเป็
นปี
ฉลองกรุ
งเทพฯ ๒๐๐ ปี
ภาพยนตร์
เรื่
องนี้
เป็
ที่
กล่
าวขวั
ญในวงการภาพยนตร์
จนทุ
กวั
นนี้
ค�
ำพู
นได้
ร่
วม
แสดงด้
วยโดยรั
บบทเป็
น ลุ
งกา นอกจากเป็
นภาพยนตร์
แล้
ยั
งมี
การน�
ำไปท�
ำเป็
นละครวิ
ทยุ
และต่
อมาได้
รั
บการแปล
ภาษาต่
างประเทศหลายภาษา เช่
น อั
งกฤษ ญี่
ปุ่
น ฝรั่
งเศส
และเยอรมั
น สร้
างความภาคภู
มิ
ใจแก่
ชาวไทยโดยเฉพาะ
อย่
างยิ่
งชาวอี
สาน เพราะลู
กอี
สาน นั
บว่
าเป็
นวรรณกรรม
ร่
วมสมั
ยที่
เป็
นตั
วแทนของภู
มิ
ภาคอี
สานอย่
างไม่
มี
ใคร
ปฏิ
เสธได้
นอกจากนี้
ลู
กอี
สานได้
รั
บคั
ดเลื
อกให้
เป็
น ๑ ใน
๑๐๐ เล่
มหนั
งสื
อที่
คนไทยควรอ่
าน
ค�
ำพู
น บุ
ญทวี
ได้
สร้
างสรรค์
ผลงานวรรณกรรม
ตลอดจนวาระสุ
ดท้
ายแห่
งชี
วิ
ต นอกจากเรื่
องที่
กล่
าวไปแล้
มี
ผลงานนวนิ
ยาย เรื่
องสั้
นและสารคดี
อี
กจ�
ำนวนไม่
น้
อย
แบ่
งเนื้
อหาได้
เป็
น ๕ ประเภท คื
๑. วิ
ถี
ชี
วิ
ตชาวบ้
านพื้
นถิ่
นอี
สาน และต�
ำนาน
ประวั
ติ
ศาสตร์
ค�
ำพู
นน�
ำเสนอวิ
ถี
ชี
วิ
ตความเป็
นอยู
การ
ท�
ำมาหากิ
น สภาพธรรมชาติ
และความเชื่
อในอดี
ของคนอี
สาน และถื
อว่
าเป็
นต้
นแบบของการน�
ำเสนอ
วรรณกรรมด้
วยภาษาถิ่
น เพื่
อให้
คนทุ
กภาคได้
ประจั
กษ์
ในเสน่
ห์
ของภาษาอี
สาน โดยอธิ
บายความหมายของศั
พท์
และส�
ำนวนไว้
ในเนื้
อเรื่
องอย่
างแนบเนี
ยน เรื่
องประเภทนี้
เช่
ลู
กอี
สาน นายฮ้
อยทมิ
ฬ เลื
อดอี
สาน อี
สานพเนจร
ผจญภั
ยทุ
งกุ
ลาร้
องไห้
ลู
กล�
ำน�้
ำโขง เล่
าขานต�
ำนานผี
ภาคอี
สาน
เกร็
ดประวั
ติ
ศาสตร์
อี
สาน
๒. ชี
วิ
ตนั
กโทษและคนในคุ
ก เป็
นผลงานที่
เขี
ยนขึ้
จากประสบการณ์
ช ่
วงที่
ท�
ำงานเป ็
นผู
คุ
มนั
กโทษใน
เรื
อนจ�
ำต่
างๆ นานกว่
า ๑๐ ปี
เช่
น นวนิ
ยายเรื่
อง
มนุ
ษย์
๑๐๐ คุ
เรื่
องสั้
นหลายชุ
ดเช่
ตะรางบั
นเทิ
ง เสี
ยงกระซิ
จากโซ่
ตรวน ดอกฟ้
ากั
บหมาคุ
สารคดี
เรื่
อง
ค�
ำสารภาพ
ของสิ
งห์
ขี้
คุ
I...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...122
Powered by FlippingBook