วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 75

75
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
ศ.ดร.รื่
นฤทั
ย สั
จจพั
นธุ์
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ค�
ำพู
น บุ
ญทวี
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๔๔ มี
ชื่
อเดิ
มว่
า คู
เกิ
ดเมื่
อ ๒๖ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ที่
บ้
านทรายมู
ล ต�
ำบลทรายมู
ล อ�
ำเภอยโสธร จั
งหวั
อุ
บลราชธานี
ซึ่
งปั
จจุ
บั
นคื
อต�
ำบลทรายมู
ล อ�
ำเภอทรายมู
ล จั
งหวั
ดยโสธร เสี
ยชี
วิ
ตแล้
ด้
วยอาการหั
วใจวายเฉี
ยบพลั
น สิ
ริ
อายุ
ได้
๗๔ ปี
หลั
งจบชั้
นมั
ธยมศึ
กษาปี
ที
๖จากโรงเรี
ยนปรี
ชาบั
ณฑิ
ค�
ำพู
นท�
ำงานหลายอย่
างในจั
งหวั
ดภาคอี
สาน เป็
นหั
วหน้
คณะร�
ำวง และขายยาเร่
ต่
อมาเดิ
นทางเข้
ากรุ
งเทพฯ เป็
กรรมกรรั
บจ้
างรายวั
นที่
ท่
าเรื
อคลองเตย เป็
นคนเลี้
ยงม้
าแข่
เป็
นสารถี
สามล้
อขายผลไม้
รี
ดนมวั
วฯลฯจนกระทั่
งสอบบรรจุ
เป็
นครู
ได้
ที่
จั
งหวั
ดพั
ทลุ
ง จึ
งสอนหนั
งสื
ออยู
๑๑ ปี
แล้
วเปลี่
ยน
ไปท�
ำงานเป็
นผู
คุ
มนั
กโทษในเรื
อนจ�
ำจั
งหวั
ดพั
ทลุ
ง ต่
อมาสอบ
เป็
นข้
าราชการกรมราชทั
ณฑ์
ได้
ย้
ายไปประจ�
ำอยู
ที่
จั
งหวั
สุ
ราษฏร์
ธานี
และจั
งหวั
ดระนอง ตามล�
ำดั
บ ได้
แต่
งงานกั
นางประพิ
ศ ณ พั
ทลุ
ง เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๐๔ มี
บุ
ตร ๖ คน เมื่
ออายุ
ได้
๔๐ เศษๆ ค�
ำพู
นลาออกจากราชการเพื่
อเขี
ยนหนั
งสื
หลั
งภรรยาคนแรกเสี
ยชี
วิ
ตเขามี
ภรรยาใหม่
ชื่
อลั
นนาเจริ
ญสิ
ทธิ
ชั
ทั้
งสองร่
วมกั
นท�
ำส�
ำนั
กพิ
มพ์
โป๊
ยเซี
ยนเพื่
อพิ
มพ์
หนั
งสื
ของครอบครั
ค�
ำพู
นเริ่
มเขี
ยนหนั
งสื
อเมื่
อพ.ศ. ๒๕๑๓ครั้
งยั
งเป็
ผู้
คุ
มนั
กโทษ เขามุ
มานะอ่
านหนั
งสื
อ และลองเขี
ยนเรื่
องสั้
เรื่
องสั้
นเรื่
องแรกได้
ส่
งไปที่
นิ
ตยสารฟ้
าเมื
องไทย ของ อาจิ
นต์
ปั
ญจพรรค์
ชื่
"ความรั
กในเหวลึ
ก"
อาจิ
นต์
ปั
ญจพรรค์
ลงพิ
มพ์
ให้
พร้
อมทั้
งเปลี
ยนชื่
อเรื่
องเป็
"นิ
ทานลู
กทุ
ง"
และ
สนั
บสนุ
นให้
เขี
ยนหนั
งสื
อต่
อไปโดยใช้
ส�
ำนวนลี
ลาของตั
วเอง
ค�
ำพู
นจึ
งมี
ก�
ำลั
งใจในการเขี
ยนหนั
งสื
อ ต่
อมาได้
เขี
ยนนวนิ
ยาย
เรื่
องแรกคื
อ มนุ
ษย์
๑๐๐ คุ
ก จากนั้
นก็
เขี
ยนหนั
งสื
อเรื่
อยมาทั้
เรื่
องสั้
น นวนิ
ยาย และสารคดี
ค�
ำพู
นไม่
ได้
ศึ
กษาศาสตร์
และ
ศิ
ลปะแห่
งการประพั
นธ์
มาจากที่
ใด แต่
จุ
ดเด่
นในงานเขี
ยนของเขา
คื
อ การเล่
าเรื่
องจากประสบการณ์
จริ
ง ท�
ำให้
ได้
รั
บรสอารมณ์
เข้
มข้
นและถ่
ายทอดเป็
นภาพจิ
นตนาการที่
ชั
ดเจนด้
วยภาพ
เสี
ยง และการเคลื่
อนไหว ประสบการณ์
ชี
วิ
ตที่
ค�
ำพู
นตั
กตวง
มาสร้
างสรรค์
เป็
นงานเขี
ยนได้
ไม่
รู้
จบ คื
อ ประสบการณ์
จาก
การท�
ำงานในคุ
ก และ วิ
ถี
ชี
วิ
ตวั
ฒนธรรมท้
องถิ่
นอี
สาน
I...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...122
Powered by FlippingBook