วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 76

76
หลั
งจากเขี
ยนหนั
งสื
อมาประมาณ ๖ ปี
ค�
ำพู
นรู
สึ
ว่
าหมดเรื่
องจะเขี
ยน อาจิ
นต์
ปั
ญจพรรค์
จึ
งได้
แนะน�
ำให้
อ่
าน
หนั
งสื
อ บ้
านเล็
กในป่
าใหญ่
ผลงานการแปลของ “สุ
คนธรส”
เพื่
อเป็
นแนวทางในการเขี
ยนเรื่
องราววิ
ถี
ชี
วิ
ตของชาวอี
สาน
จนเป็
นที่
มาของนวนิ
ยายเชิ
งอั
ตชี
วประวั
ติ
ที่
ค�
ำพู
นตั้
งชื
อเรื่
อง
ในตอนแรกว่
า ชี
วิ
ตของลู
กผู
ชายชื่
อค�
ำพู
น บุ
ญทวี
แต่
เมื่
อาจิ
นต์
ปั
ญจพรรค์
ได้
อ่
านต้
นฉบั
บแล้
ว ได้
แนะน�
ำว่
น่
าจะใช้
ชื่
อว่
ลู
กอี
สาน
เพราะเป็
นเรื่
องราวเกี่
ยวกั
คนอี
สาน นวนิ
ยายเรื่
องนี้
ลงพิ
มพ์
เป็
นตอนๆ ในนิ
ตยสาร
ฟ้
าเมื
องไทย ระหว่
าง พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙ ค�
ำพู
นกล่
าวว่
“เป็
นเรื่
องชี
วิ
ตจริ
งอิ
งนิ
ยายของครอบครั
วข้
าพเจ้
ากั
บเพื่
อน
บ้
านที
ประสบภั
ยแล้
งและความอดอยากปากแห้
งสมั
ยนั้
น”
นวนิ
ยายเรื่
องนี้
เป็
นงานเขี
ยนที่
สร้
างชื่
อเสี
ยงโด่
งดั
งให้
แก่
ค�
ำพู
นอย่
างยิ่
ง มี
ส�
ำนั
กพิ
มพ์
รวมเล่
มและส่
งเข้
าประกวด
ลู
กอี
สาน ได้
รั
บรางวั
ลดี
เด่
นประเภทนวนิ
ยาย จากคณะกรรมการ
พั
ฒนาหนั
งสื
อแห่
งชาติ
ประจ�
ำปี
พ.ศ. ๒๕๑๙ และ
กระทรวงศึ
กษาธิ
การอนุ
มั
ติ
ให้
เป็
นหนั
งสื
ออ่
านนอกเวลา
ระดั
บมั
ธยมปลายด้
วย
ในปี
๒๕๒๐ นวนิ
ยายเรื่
อง
นายฮ้
อยทมิ
ได้
รั
รางวั
ลชมเชย ประเภทนวนิ
ยายจากคณะกรรมการพั
ฒนา
หนั
งสื
อแห่
งชาติ
หลั
งจากนั้
นค�
ำพู
นจึ
งลาออกจากการท�
ำงาน
ราชการเป็
นผู
คุ
มนั
กโทษเพื่
อยึ
ดอาชี
พนั
กเขี
ยนเต็
มตั
ว ค�
ำพู
สร้
างสรรค์
งานเขี
ยนทั้
งนวนิ
ยาย เรื่
องสั้
น สารคดี
อย่
างมี
แรงใจและได้
รั
บการต้
อนรั
บจากวงวรรณกรรมอย่
างดี
อาทิ
นวนิ
ยายเรื่
อง
นั
กเลงตราควาย
ได้
รั
บการตี
พิ
มพ์
ใน
หนั
งสื
อพิ
มพ์
เดลิ
นิ
วส์
รายวั
นวนิ
ยายเรื่
อง
ลู
กอี
สาน
สร้
างชื่
อเสี
ยงและความ
ปลาบปลื้
มปี
ติ
อย่
างยิ่
งแก่
ค�
ำพู
น บุ
ญทวี
อี
กครั้
งหนึ่
ง เมื่
อได้
รั
การคั
ดสรรให้
ได้
รั
บรางวั
ลซี
ไรท์
หรื
อรางวั
ลวรรณกรรม
ยอดเยี่
ยมแห่
งอาเซี
ยน ใน พ.ศ. ๒๕๒๒ ท�
ำให้
ค�
ำพู
น บุ
ญทวี
เป็
นนั
กเขี
ยนซี
ไรต์
คนไทยคนแรก ค�
ำพู
นได้
รั
บเชิ
ญให้
ไป
ทั
ศนศึ
กษาที่
ประเทศฟิ
ลิ
ปปิ
นส์
อั
นเป็
นส่
วนหนึ่
งของรางวั
เมื่
อกลั
บมาจึ
งเขี
ยนหนั
งสื
ลู
กอี
สานขี่
เครื่
องบิ
I...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...122
Powered by FlippingBook