วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 60

60
ผศ.ดร.หทั
ยรั
ตน์
มาประณี
ต เรี
ยบเรี
ยง
ภาษา
ภาษาโซ่
(ทะวื
ง)
พื้
นเพ
ชาวโซ่
(ทะวื
ง)
ชาวโซ่
(ทะวื
ง)
เป็
นกลุ
มชาติ
พั
นธุ
หนึ
งในต�
ำบล
ปทุ
มวาปี
อ�
ำเภอส่
องดาว จั
งหวั
ดสกลนคร ที่
พู
ดภาษา
ในตระกู
ลออสโตรเอเชี
ยติ
ก (Austroasiatic) กลุ
มมอญ-เขมร
(Mon-Khmer) สาขาย่
อยเวี
ยตติ
ก (Vietic) อาจสั
บสนกั
บกลุ
มโซ่
ในอ�
ำเภอกุ
สุ
มาลย์
(โซ่
กุ
สุ
มาลย์
) จั
งหวั
ดสกลนครซึ่
งกลุ
มภาษา
แตกต่
างกั
น แต่
อยู
ในตระกู
ลออสโตรเอเชี
ยติ
กเช่
นเดี
ยวกั
ชาวโซ่
มี
ถิ่
นฐานดั้
งเดิ
มในหมู
บ้
านทะวื
ง เมื
องค�
ำเกิ
ดแขวงค�
ำม่
วน
สปป.ลาว จนกระทั่
งอาณาจั
กรสยามกั
บล้
านช้
าง (สมั
ยนั้
ยั
งถื
อเป็
นอาณาบริ
เวณของสยาม) มี
เหตุ
กระทบกระทั่
งกั
ระหว่
างปี
พ.ศ. ๒๓๖๘ ถึ
ง ๒๓๗๐ อี
กทั้
งประเทศฝรั่
งเศส
เข้
ายึ
ดดิ
นแดนในปี
พ.ศ. ๒๔๓๖ ท�
ำให้
ชาวทะวื
งได้
อพยพ
หนี
ภั
ยสงครามข้
ามแม่
น�้
ำโขงเข้
าสู
สยามจนถึ
งชายป่
าเทื
อกเขา
ภู
พาน กระทั่
งตั้
งหลั
กปั
กฐานในปั
จจุ
บั
นที่
ต�
ำบลปทุ
มวาปี
มี
ประชากรประมาณ ๒,๔๐๐ คน จ�
ำนวน ๘๐๖ หลั
งคาเรื
อน
อาศั
ยอยู
ร่
วมกั
บชาติ
พั
นธุ
อื่
นๆ เช่
น ญ้
อ ผู
ไท และลาวอี
สาน
เครื่
องแต่
งกายของชาวโซ่
(ทะวื
ง) ในอดี
ต ผู
หญิ
งจะนุ
งผ้
าซิ่
เกล้
าผม สวมเสื้
อผ้
าฝ้
ายคอกลม แขนยาว ติ
ดกระดุ
มเงิ
กระดุ
มทอง ส่
วนผู
ชายนุ
งโสร่
งสี
ขาวแบบโจงกระเบน สวมเสื้
ผ้
าฝ้
ายคอกลม แต่
ปั
จจุ
บั
นเครื่
องแต่
งกายได้
แปรเปลี่
ยนไป
ตามยุ
คสมั
ยแล้
ว ชาวโซ่
(ทะวื
ง) นั
บถื
อศาสนาพุ
ทธ ประกอบ
อาชี
พท�
ำนา ท�
ำไร่
รั
บจ้
างทั่
วไป และงานหั
ตถกรรมพื้
นบ้
าน
เช่
น สานเสื่
อใบเตย ทอผ้
า เป็
นต้
วจี
ลั
กษณ์
ที่
ไม่
เหมื
อนใคร
I...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...122
Powered by FlippingBook