วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 65

65
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
ตั
วซะล่
ะพาซาโซ่
(ทะวื
ง)
ตั
ววั
นนะยุ
กโซ่
(ทะวื
ง)
ซะล่
-ะ/-า
-ิ
/ -ี
-ึ
/ -ื
บั
กา
ตื
จึ
มื้
ฮึ
หน่
อไม้
ไก่
หนอน
เท้
ไซ
บุ
หรี่
-ุ
/ -ู
เ -
แ-ะ / แ- โ-ะ / โ-
เ-อ
ลุ
กู้
เปม
แก้
โอง
เนิ้
งู
หมู
พระจั
นทร์
มด
ช้
าง
คอ
เ-าะ / -อ
เ-ี
ย / เ-ื
-ั
ญอซ
ดอ
เยี
ยน
เซื
งั
ตั๊
กแตนตำ
�ข้
าว
ลิ
ปลาไหล
ฟู
วั
-่
-
-้
-่
-
-้
ทั่
กา
ก้
ฮ่
าน
แกน
แก้
ไม้
ไก่
ปลา
ห่
าน
แตงกวา
มด
โครงการ "การอนุ
รั
กษ์
และฟื้
นฟู
ภาษา ประเพณี
วั
ฒนธรรมของชาวไทยโซ่
(ทะวื
ง)
ต�
ำบลปทุ
มวาปี
อ�
ำเภอส่
องดาว จั
งหวั
ดสกลนคร"
โดย นายเทวี
โคตรสระ และคณะ ๒๕๔๘
I...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...122
Powered by FlippingBook