วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 66

66
ภาษาโซ่
(ทะวื
ง) ของหน่
วยงานและกลุ่
มคนที่
เกี่
ยวข้
อง เช่
องค์
กรปกครองท้
องถิ่
นผู
น�
ำชุ
มชนชุ
มชนเจ้
าของภาษา จึ
งเป็
เรื่
องที
ส�
ำคั
ญอาจเริ่
มจากการพู
ดภาษาโช่
(ทะวื
ง) ในงานต่
างๆ
จนเกิ
ดความเคยชิ
น เช่
น งานแต่
งงาน งานท�
ำบุ
ญขึ้
นบ้
านใหม่
งานอวมงคล งานแข่
งขั
นกี
ฬา เป็
นต้
น อี
กทั้
ง ต้
องสอดแทรก
องค์
ความรู
ภาษาโช่
(ทะวื
ง) ในระบบโรงเรี
ยน เพื่
อให้
เยาวชน
ได้
รั
บการถ่
ายทอดจากครู
ภู
มิ
ปั
ญญาชาวโซ่
(ทะวื
ง) จนสามารถ
สื
บทอดไปยั
งรุ
นต่
อๆ ไปได้
และไม่
อายที่
จะบอกใครว่
พวกเขาเป็
นคนโซ่
(ทะวื
ง)
สรุ
ปส่
งท้
าย
ภาษาโซ่
(ทะวื
ง)
ภาษาโซ่
(ทะวื
ง) สะท้
อนถึ
งอั
ตลั
กษณ์
ที่
พบเฉพาะ
ในชาวโซ่
(ทะวื
ง) หากแต่
ด้
วยความรู
เท่
าไม่
ถึ
งการณ์
และ
ความไม่
เข้
าใจระหว่
างผู
คนที่
อาศั
ยอยู
ร่
วมกั
น ท�
ำให้
ชาวโซ่
(ทะวื
ง) เกิ
ดความรู
สึ
กอั
บอายหวาดระแวงไม่
กล้
าจะพู
ดภาษา
ของตนแม้
กระทั่
งระหว่
างชาวโซ่
(ทะวื
ง) ด้
วยกั
นเอง หาก
ปล่
อยเนิ่
นนานไป ชาวโซ่
(ทะวื
ง) อาจสู
ญเสี
ยรากเหง้
าและ
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมที่
มิ
ใช่
ภาษาเพี
ยงอย่
างเดี
ยว
แต่
หมายรวมถึ
งเรื่
องของสมุ
นไพร การรั
กษาสุ
ขภาพ หรื
เรื่
องการจั
กสาน ที่
บรรพบุ
รุ
ษได้
คิ
ดค้
นและสั่
งสมมาให้
ลู
กหลาน
ดั
งนั้
น การกระตุ
นจิ
ตส�
ำนึ
กสร้
างความตระหนั
กในการอนุ
รั
กษ์
เอกสารการอ้
างอิ
กุ
มารี
ลาภอาภรณ์
. ๒๕๕๖. ภาษาโซ่
(ทะวื
ง). พิ
ธี
ประกาศขึ้
นทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๖. กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
กระทรวงวั
ฒนธรรม.
จิ
ตติ
มา พลิ
คามิ
น. ๒๕๕๒, ๒๓ สิ
งหาคม. ชาวโซ่
ทะวื
ง ความภู
มิ
ใจยั
งไม่
สิ้
น. ข่
าวสดรายวั
น. ปี
ที่
๑๙. ฉบั
บ ๖๘๔๒.
เบญจมาส ขำ
�สกุ
ล. ๒๕๔๑. ทั
ศนคติ
และการใช้
ภาษาโส้
ที่
มี
ต่
อกลุ่
มตนเอง : กรณี
ศึ
กษาหมู่
บ้
านหนองแวง ตำ
�บลปทุ
มวาปี
อำ
�เภอส่
องดาว จั
งหวั
ดสกลนคร.
ศิ
ลปศาสตรมหาบั
ณฑิ
ต (ภาษาศาสตร์
). บั
ณฑิ
ตวิ
ทยาลั
ย: มหาวิ
ทยาลั
ยมหิ
ดล.
ประมงค์
สุ
ขชิ
น และคณะ. ๒๕๕๐. แนวทางการพั
ฒนาภาษาโซ่
(ทะวื
ง) จากชุ
มชนเข้
าสู
ระบบโรงเรี
ยน ต.ปทุ
มวาปี
อ. ส่
องดาว จ.สกลนคร. สำ
�นั
กงานกองทุ
นสนั
บสนุ
นการวิ
จั
ย.
ปรี
ดาพร ศรี
สาคร. ๒๕๕๑. ไวยากรณ์
ภาษาโซ่
(ทะวื
ง). ปรั
ชญาดุ
ษฎี
บั
ณฑิ
ต (ภาษาศาสตร์
). บั
ณฑิ
ตวิ
ทยาลั
ย: มหาวิ
ทยาลั
ยมหิ
ดล.
สำ
�นั
กงานสนั
บสนุ
นกองทุ
นวิ
จั
ย. ม.ป.ป. กระบวนการฟื้
นฟู
ภาษาและภู
มิ
ปั
ญญาของชาวโซ่
(ทะวื
ง) ความพยายามที่
ไม่
มี
วั
นสู
ญสิ้
น. สื
บค้
นวั
นที่
๑๔ มี
นาคม ๒๕๕๗
เทวี
โคตรสระ และคณะ.๒๕๔๘.การอนุ
รั
กษ์
และฟื้
นฟู
ภาษา ประเพณี
วั
ฒนธรรมของชาวไทยโซ่
(ทะวื
ง) ตำ
�บลปทุ
มวาปี
อำ
�เภอส่
องดาว จั
งหวั
ดสกลนคร.
สำ
�นั
กงานกองทุ
นสนั
บสนุ
นการวิ
จั
I...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...122
Powered by FlippingBook