วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 51

51
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
แก่
นส�
ำคั
ญของการละเล่
นผี
ตาโขน
คื
อน�
ำเอาต�
ำนาน
พระเวสสั
นดรชาดก พระชาติ
ที่
๑๐ ของพระพุ
ทธเจ ้
าในตอนที่
พระเวสสั
นดร เดิ
นทางกลั
บเข้
าเมื
อง บรรดาผี
ป่
า สั
มพเวสี
มากมาย
ต่
างพากั
นมาส่
งเสด็
จจนถึ
งในเมื
อง และถื
อโอกาสเที่
ยวชมบ้
านเมื
อง
เพราะไม่
เคยเห็
นมาก่
อน ชาวบ้
านไปเจอผี
เข้
าต่
างตื่
นตกใจกลั
ว เพราะถู
ผี
แลบลิ้
นปลิ้
นตาหลอก แต่
เมื่
อบรรดาผี
ป่
ากลั
บคื
นสู
ป่
า เหล่
าพวกผี
จะ
น�
ำพาความโชคร้
ายทุ
กข์
โศกโรคภั
ยทั้
งหลายทั้
งปวงกลั
บออกจากเมื
อง
ตามไปด้
วย
โดยมี
เรื่
องเล่
าว่
าคู
รั
กคู
หนึ่
งถู
กกี
ดกั
นความรั
ก ได้
พากั
นหนี
หลบเข้
าไปอยู
ในอุ
โมงค์
ที่
เก็
บทรั
พย์
สิ
นของวั
ด แล้
วทั้
งคู
ตาย
ไปด้
วยกั
นในอุ
โมงค์
กลายเป็
นเจ้
าพ่
อกวนและเจ้
าแม่
นางเที
ยม
มี
หน้
าที่
ในการดู
แลรั
กษาองค์
พระธาตุ
ตลอดมา
การละเล่
นผี
ตาโขน ในวั
นแรกจะเริ่
มต้
นท�
ำพิ
ธี
บายศรี
ที่
บ้
านของเจ้
าพ่
อกวนและเจ้
าแม่
นางเที
ยมในภาคเช้
เด็
กๆ จะช่
วยกั
นจั
ดหาเศษผ้
ามาเย็
บเป็
นเสื้
อผ้
าของผี
ตาโขน
หาอุ
ปกรณ์
คื
อหวดนึ่
งข้
าวเหนี
ยว และก้
านมะพร้
าวมาท�
หน้
ากากผี
ตาโขนด้
วยการวาดลวดลายเพิ่
มสี
สั
นเป็
นผี
ตาโขน
ที่
หน้
าตาน่
ากลั
นอกจากนั
นยั
งมี
การน�
ำ "หมากกะแหล่
ง" หรื
กระดึ
งผู
กคอวั
วควายมาท�
ำเป็
นเครื่
องประดั
บ ผู
กที่
เอว เมื่
เดิ
นหรื
อเต้
นเป็
นจั
งหวะ หมากกะแหล่
งก็
จะส่
งเสี
ยงดั
งน่
าฟั
และเป็
นจั
งหวะครึ
กครื้
นสนุ
กสนาน
รวมทั้
งผี
ตาโขนแต่
ละตนจะมี
ดาบไม้
เป็
นอาวุ
ประจ�
ำกาย เพื่
อเอาไว้
ล้
อหลอกสาวๆ และเด็
กๆ ให้
วิ่
หนี
กั
นอย่
างสนุ
กสนาน ทั้
งอายทั้
งข�
ำ เพราะปลายดาบนั้
จะแกะสลั
กเป็
นรู
ปอวั
ยวะเพศชายทาสี
แดงให้
เห็
นอย่
างเด่
นชั
การเล่
นแบบนี้
ไม่
ถื
อเป็
นเรื่
องหยาบคาย เพราะมี
ความเชื่
กั
นว่
าหากน�
ำอวั
ยวะเพศชายมาเล่
นในพิ
ธี
แห่
และงานบุ
บั้
งไฟจะท�
ำให้
พระยาแถนพอใจ ช่
วยบั
นดาลให้
ฝนฟ้
าตกต้
อง
ตามฤดู
กาล ข้
าว และพื
ชพั
นธุ์
ธั
ญญาหารจะอุ
ดมสมบู
รณ์
อี
กแง่
มุ
มที่
ส�
ำคั
ญของการละเล่
นแห่
ผี
ตาโขน ยั
งเกี่
ยวข้
องผู
กพั
นกั
บต�
ำนาน
แห่
งพระธาตุ
ศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
ประจ�
ำเมื
องด่
านซ้
ายคื
อ พระธาตุ
ศรี
สองรั
ก ที่
เชื่
อกั
นว่
าสร้
างขึ้
นโดย
พระมหาจั
กรพรรดิ
แห่
งกรุ
งศรี
อยุ
ธยาและพระเจ้
าไชยเชษฐาธิ
ราชแห่
งกรุ
งศรี
สั
ตนาคนหุ
I...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...122
Powered by FlippingBook