วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 58

58
ทอดแหหาปลาตามแหล่
งน้ำ
�ต่
างๆ หาได้
มากๆ
หลั
งจากทำ
�อาหารแล้
ว ก็
เอามาทำ
�ปลาร้
าเก็
บไว้
กิ
นนานๆ
ขั้
นตอนการท�
ำปลาร้
ปลาที่
ใช้
ทำ
�ปลาร้
า จะเป็
นปลาอะไรก็
ได้
ต้
องขอดเกล็
ด เอาไส้
ออกล้
างให้
สะอาด
นำ
�ปลา เกลื
อ รำ
�ข้
าว และข้
าวคั
ผสมตามสั
ดส่
วน
บรรจุ
ปลาที่
คลุ
กแล้
วลงในภาชนะ
และปิ
ดให้
สนิ
ทแน่
นอย่
างดี
ปลาร้
าที่
ทำ
�จากปลากระดี่
คลุ
กส่
วนผสมทั้
งหมดให้
เข้
ากั
I...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...122
Powered by FlippingBook