วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 55

55
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
ธรรมชาติ
-จั
กรวาล
สมปอง ดวงไสว
ปลาร้
เปิ
ดพจนานุ
กรม บอกไว้
ว่
า ปลาร้
า น.
ปลาหมั
กเกลื
อ ใส่
ข้
าวคั่
วใช้
เป็
นเครื่
องจิ
ม ปลาแดก (ถิ่
น-
อี
สาน) น. จากความหมายข้
างต้
น แปลว่
า ปลาร้
าและ
ปลาแดกคื
ออั
นเดี
ยวกั
น ของกิ
นยอดนิ
ยมที่
พจนานุ
กรม
ยั
งบรรจุ
ค�
ำไว้
ไม่
มี
ลื
ปลาร้
เป็
นศิ
ลปะการถนอมอาหาร และ
สามารถเก็
บไว้
กิ
นในระยะยาว ที่
ส�
ำคั
ญเป็
นอาหารที่
ทรงคุ
ณค่
าทางโภชนาการ ในปลาร้
ามี
สารอาหารอั
นใดบ้
าง
ในปลาร้
าจะประกอบด้
วย คาร์
โบไฮเดรท ๑.๗๕ กรั
ไขมั
น ๖.๐กรั
ม โปรตี
น ๑๔.๕กรั
ม พลั
งงาน๑๑๗.๕กิ
โลแคลอรี่
สารอาหารในน�้
ำปลาร้
า ไขมั
น ๐.๖ กรั
ม โปรตี
น ๓.๒ กรั
พลั
งงาน ๑๘.๒ กิ
โลแคลอรี่
ปลาร้
ายั
งมี
วิ
ตามิ
นแร่
ธาตุ
ต่
างๆ
ทั้
งวิ
ตามิ
นเอ บี
หนึ่
ง บี
สิ
บสอง ไนอาซี
น แคลเซี
ยม ฟอสฟอรั
และเหล็
ก ปลาร้
าจั
ดเป็
นอาหารที่
มี
แคลเซี
ยมสู
ง การกิ
ปลาร้
าดี
กว่
าการซื้
อแคลเซี
ยมแคปซู
ลมารั
บประทานเสี
ยอี
มากิ
นปลาร้
ากั
นเถอะ
ปลาร้
าในวรรณกรรม
วรรณกรรมที่
เอ่
ยถึ
งปลาร้
า มี
อยู
ในโคลงโลกนิ
ติ
หรื
อโคลงสุ
ภาษิ
ตของ สมเด็
จพระเจ ้
าบรมวงศ์
เธอ
กรมพระยาเดชาดิ
ศร กวี
ในสมั
ยรั
ชกาลที่
๓ หลั
งจากท่
าน
ไหว้
ครู
เป็
นโคลงสองสามบทแล้
ว บทแรกที่
เป็
นเนื้
อหา
ในการสอนชี
วิ
ต ท่
านก็
หยิ
บปลาร้
ามาเปรี
ยบเที
ยบสอนใจ
ท่
านทรงนิ
พนธ์
ไว้
ดั
งนี้
ปลาร้
าพั
นห่
อด้
วย ใบคา
ใบก็
เหม็
นคาวปลา
คละคลุ้
คื
อคนหมู่
ไปหา
คบเพื่
อน พาลนา
ได้
แต่
ร้
ายร้
ายฟุ้
เฟื่
องให้
เสี
ยพงศ์
ปลาร้
าเลยเป็
นผู
ร้
าย ชวนให้
ไม่
เหลี
ยวแลมอง
เพราะกลิ่
นเหม็
น พาลท�
ำให้
ไม่
ชอบปลาร้
าไปด้
วย ท่
านมองว่
การคบคนพาลก็
ท�
ำให้
มี
แต่
ความเสื
อมเสี
ย ไม่
ควรเข้
าไป
เกี่
ยวข้
องด้
วย แต่
ท่
านนิ
พนธ์
แล้
วได้
บรรยากาศ ใบก็
เหม็
คาวปลาคละคลุ
ง มองปลาร้
าในด้
านความเหม็
น และ
ความเหม็
นของปลาร้
าท�
ำให้
ใบคาเหม็
นไปด้
วย ต้
องถาม
แฟนพั
นธุ์
แท้
ปลาร้
าว่
า ปลาร้
าเหม็
นหรื
อหอมกั
นแน่
ส้
มต�
ำปู
ปลาร้
านะ ได้
ได้
เดี๋
ยวจั
ดให้
แม่
ค้
านี่
อะไรนะ ปล้
าร้
าทรงเครื่
อง แล้
วนั่
นล่
ะ ปลาร้
าหลนจ๊
ชอบแบบไหน? ปลาร้
าถุ
งละเท่
าไหร่
ป้
าปลาร้
านี
ขายอย่
างไร แล้
วแต่
ปลาจ้
ะ ปลากระดี่
ปลาสร้
อย
ปลาซิ
ว ก็
คนละราคา ปลาร้
าเขาท�
ำกั
นอย่
างไร
แล้
วเขาท�
ำกั
นที่
ไหนนะ
I...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...122
Powered by FlippingBook