วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 70

70
จากเด็
กขี้
อายฉายแววศิ
ลปิ
เมื่
อยั
งเด็
กนั้
น แม่
บานเย็
นค่
อนข้
างจะเป็
นเด็
เรี
ยบร้
อย ขี้
อาย ไม่
ค่
อยกล้
าแสดงออกนั
ก เมื่
อจะพู
ดก็
พู
เบาๆ นิ่
งๆ แต่
เนื่
องจากคุ
ณพ่
อคุ
ณแม่
ซึ่
งก็
คื
“คุ
ณแม่
เหมื
อย
และคุ
ณพ่
อสุ
ดตา รากแก่
น”
ชื่
นชอบในศิ
ลปะการแสดง
หมอล�
ำ และอยากให้
ลู
กสาวเป็
นนั
กร้
องหมอล�
ำ ทางญาติ
ๆจึ
ปรึ
กษาหารื
อกั
น เพื่
อที่
จะท�
ำให้
แม่
บานเย็
นไปเรี
ยนร้
องหมอล�
แต่
ด้
วยอุ
ปนิ
สั
ยที่
เป็
นคนขี้
อาย ก็
ปฏิ
เสธในทั
นที
เพราะไม่
กล้
แสดงออกบนเวที
แต่
ถึ
งกระนั้
นแม่
ของแม่
บานเย็
นก็
ออกอุ
บาย
ให้
เลื
อกระหว่
างไปขายไอติ
มหลอดกั
บเรี
ยนร้
องหมอล�
ซึ่
งการขายไอติ
มหลอดสมั
ยนั้
นจะต้
องสะพายถั
งไอติ
แล้
วก็
เดิ
นขายตามหมู
บ้
าน ซึ่
งในความคิ
ดของแม่
บานเย็
นเห็
นว่
จะต้
องอายมากกว่
าการเป็
นหมอล�
ำแน่
นอน จึ
งได้
ตั
ดสิ
นใจ
ไปเรี
ยนร้
องหมอล�
ำในที่
สุ
ด และด้
วยการสนั
บสนุ
นและช่
วยสอน
หลั
งเลิ
กเรี
ยนจากครู
หนู
เวี
ยงทุ
กๆ วั
น แม่
เหมื
อยจะควบคุ
และเคี่
ยวเข็
ญให้
ท่
องจ�
ำกลอนล�
ำให้
ได้
อย่
างน้
อยวั
นละ ๑
กลอนล�
ำ ซึ่
งแต่
ละกลอนจะมี
ความยาวเท่
ากั
บเพลงลู
กทุ
๓ - ๔ เพลงต่
อกั
แต่
ด้
วยความที่
ถู
กบั
งคั
บให้
เรี
ยนร้
องหมอล�
ตั้
งแต่
แรก ก็
เลยไม่
มี
ความสุ
ขนั
ก อี
กทั้
งยั
งกลั
วพ่
อแม่
ตี
ดั
งนั้
นพอเห็
นเนื้
อเพลงหมอล�
ำก็
ง่
วง และแอบงี
บหลั
บ กระทั
แม่
เหมื
อยแอบย่
องเอาน�้
ำมาสาดก็
เคยมี
ซึ่
งพอเห็
นแม่
มา
แม่
บานเย็
นเป็
นต้
องสะดุ
งตื
นขึ
นมาร้
องหมอล�
ำโดยอั
ตโนมั
ติ
ทั
นที
ร�่
ำเรี
ยนหมอล�
ำอยู
ประมาณ ๒ ปี
เรี
ยนรู
กลอน
ของหมอล�
ำหลากหลาย มี
ทั้
งล�
ำสั้
น ล�
ำยาว ล�
ำเต้
ย เต้
ยพม่
เต้
ยหั
วโนนตาล เป็
นต้
น ด้
วยการท่
องกลอนล�
ำมากมายกว่
๕๐๐ กลอน ทั้
งเดี่
ยว ทั้
งคู่
เพื่
อไว้
ใช้
ร้
องโต้
กั
นไปกั
นมากั
หมอล�
ำฝ่
ายชาย กระทั่
งสามารถออกแสดงหมอล�
ำได้
ขณะที่
มี
อายุ
เพี
ยง ๑๔ ปี
เท่
านั้
น นั
บได้
ว่
าเป็
นก้
าวแรกของการแสดง
หมอล�
ำของแม่
บานเย็
น และเริ่
มโด่
งดั
งตั้
งแต่
อายุ
๑๗ ปี
แม้
ขณะนั้
นจะยั
งไม่
ชอบหมอล�
ำนั
ก เนื่
องจากถู
กบั
งคั
ตั้
งแต่
แรก แต่
ปั
จจุ
บั
นนี้
หมอล�
ำคื
อชี
วิ
ตจิ
ตใจของแม่
บานเย็
เรี
ยกได้
ว่
าชอบมาก ขนาดลู
กๆ บอกให้
เลิ
กร้
องหมอล�
เพราะไม่
สบาย ก็
ยั
งไม่
เลิ
กเลยที
เดี
ยว และท�
ำให้
ระลึ
กถึ
พระคุ
ณพ่
อแม่
ที่
เคี่
ยวเข็
ญให้
ร้
องหมอล�
ำทุ
กครั้
งไป
พั
ฒนาการในการแสดงหมอล�
ำของแม่
บานเย็
มี
มาอย่
างต่
อเนื่
อง จากตอนแรกที่
ล�
ำเดี่
ยว ก็
เริ่
มมุ
งสู
การแสดง
หมอล�
ำกลอน (ล�
ำคู
) โดยใช้
ความสามารถในการล�
ำกลอนตาม
แบบฉบั
บที่
ครู
สอน ร่
วมกั
บปฏิ
ภาณไหวพริ
บที่
เฉลี
ยวฉลาด
ท�
ำให้
สามารถด้
นกลอนสดแข่
งกั
บหมอล�
ำชายที่
ล�
ำคู
กั
นได้
อย่
างสมน�้
ำสมเนื้
อ บางครั้
งแม้
หมอล�
ำคู
จะเป็
นผู
ใหญ่
กว่
า มี
อายุ
และประสบการณ์
ในการร้
องหมอล�
ำมากกว่
า แต่
แม่
บานเย็
ก็
มั
กจะชนะในการล�
ำคู่
อยู่
บ่
อยๆ เนื่
องจากมี
ความสามารถ
ในการร้
องโต้
ตอบ โดยใช้
ปฏิ
ภาณไหวพริ
บได้
ดี
น�้
ำเสี
ยงไพเราะ
มี
ลี
ลาการฟ้
อนร�
ำอ่
อนช้
อยสวยงาม ประกอบกั
บมี
รู
ปร่
าง
หน้
าตาสวย จึ
งท�
ำให้
แม่
บานเย็
นเป็
นศิ
ลปิ
นหมอล�
ำที่
ผู
คน
ให้
ความนิ
ยมชมชอบมากขึ้
นเรื่
อยๆ
I...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...122
Powered by FlippingBook