วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 59

59
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
ถามยายส้
มลิ้
มว่
า ท�
ำปลาร้
าเก่
งหอมอร่
อยเช่
นนี้
ที่
บ้
านท�
ำปลาร้
ากิ
นกั
นทุ
กวั
นหรื
อเปล่
า? เปล่
าหรอก อาทิ
ตย์
ละหน เพราะคนรุ
นใหม่
รุ
นลู
กรุ
นหลานเขาไม่
ค่
อยจะกิ
ปลาร้
าแล้
ว คนรุ
นเราก่
อนนั้
นกิ
นได้
ทุ
กมื้
อ อร่
อยไม่
มี
วั
นเบื่
แต่
สั
งคมเปลี่
ยนไป คนรุ
นใหม่
อาจจะมี
อะไรกิ
นที่
มากกว่
จนอาจลื
มอาหารบรรพบุ
รุ
ษที่
ดี
มี
คุ
ณค่
าทางโภชนาการสู
อย่
างปลาร้
าไปแล้
วก็
ได้
แต่
ถึ
งอย่
างไร บ้
านบางปลาร้
า วั
ดบางปลาร้
อบต.บางปลาร้
าที่
มี
รู
ปปลาร้
าเป็
นโลโก้
แห่
งอ�
ำเภอ
บ้
านสร้
าง จั
งหวั
ดปราจี
นบุ
รี
จะยั
งคงชื่
อบ้
านบางปลาร้
าไว้
ไม่
เปลี่
ยนแปลงและยั
งมี
ปลาร้
าอร่
อยกิ
น ไม่
เสี
ยชื่
บ้
านบางปลาร้
าอย่
างแน่
นอน
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
ไปดู
คนบางปลาร้
าทำ
�ปลาร้
าดี
กว่
ยายส้
มลิ้
ม ดวงจั
นทร์
วั
ย ๗๒ ปี
ที่
ยั
งคงท�
ปลาร้
าไว้
กิ
นเป็
นปกติ
ของชาวบางปลาร้
า ยายส้
มลิ้
บอกว่
า ท�
ำปลาร้
ามาตั้
งแต่
เด็
กๆ แถวนี้
เป็
นท้
องทุ่
งท้
องนา
มี
วั
ดบางปลาร้
าเป็
นวั
ดเล็
กๆของหมู
บ้
าน ยายเป็
นคนบางปลาร้
แม่
เรี
ยนรู
มาจากยาย และแม่
ก็
ส่
งต่
อมาถึ
งรุ
นลู
กคื
อยายส้
มลิ้
ในวั
นนี้
เริ่
มท�
ำปลาร้
าจริ
งๆ ก็
เมื่
อออกเรื
อนมามี
ครอบครั
เราก็
ต้
องท�
ำไว้
กิ
นเอง ก็
เรี
ยนรู
มาจากรุ
นแม่
จึ
งท�
ำได้
ไม่
ยาก
แล้
วยายส้
มลิ้
มก็
ลงมื
อน�
ำปลาที่
ได้
มาขอดเกล็
ด ผ่
าท้
องเอา
ไส้
ออกเรี
ยบร้
อยล้
างจนสะอาดน�
ำมาใส่
กาละมั
งแล้
วคลุ
สู
ตรยายส้
มลิ้
มบอกว่
า ปลา ๑ กิ
โลกรั
ม ใส่
เกลื
อ๒ ขี
ด ร�
ำ ข้
าวคั่
ใส่
พอสมควร ใส่
พอกลบปลาได้
คลุ
กให้
เข้
ากั
นแล้
วก็
บรรจุ
ลงไห
ภาชนะที่
คลุ
กและไหต้
องสะอาด ต้
องไม่
มี
น�้
ำเข้
าไปในไหเลย
ไม่
เช่
นนั้
น ปลาร้
าจะเหม็
น แล้
วหมั
กเก็
บไว้
๖ เดื
อน ก็
ใช้
ได้
ถ้
าเปิ
ดออกมาแล้
วน�้
ำท่
วมปลาร้
าแสดงว่
าเป็
นปลาร้
าดี
เพราะน�้
ำจากตั
วปลาจะออกมาเอง แต่
ถ้
าแห้
งๆ จะไม่
ดี
นั
ขอขอบคุ
พระครู
วิ
เศษวรธรรม เจ้
าอาวาสวั
ดบางปลาร้
ผู้
ใหญ่
สุ
ชาติ
อ่
อนน้
อม
คุ
ณอนุ
พล วงศ์
ทิ
พนาถ
ยายพาว ตาเที
ยน ผลาผล
คุ
ณส้
มลิ้
ม จั
นทร์
ดี
คุ
ณดวงใจ จั
นทร์
ดี
อบต.บางปลาร้
า บ้
านสร้
าง ปราจี
นบุ
รี
คณะครู
โรงเรี
ยนบ้
านบางปลาร้
า อำ
�เภอบ้
านสร้
าง ปราจี
นบุ
รี
ปลาร้
าทอดอี
กรู
ปแบบของการนำ
�ปลาร้
ามาทำ
�เป็
นอาหาร
หอมชวนกิ
นไม่
น้
อย
ยายส้
มลิ้
ม จั
นทร์
ดี
แห่
งบ้
านบางปลาร้
บ้
านสร้
าง ปราจี
นบุ
รี