วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 52

ผี
ตาโขนใหญ่
ตอนบ ่
ายจะเป ็
นพิ
ธี
การแห ่
ขบวนผี
ตาโขน
ประกอบด้
วยผี
ตาโขนใหญ่
ซึ
งเปรี
ยบเสมื
อนตั
วแทน
เจ้
าพ่
อกวนและเจ้
าแม่
นางเที
ยมสร้
างจากไม้
ไผ่
สานขนาดใหญ่
กว่
าคนธรรมดาประมาณ ๒ เท่
า ประดั
บตกแต่
งรู
ปร่
างหน้
าตา
ด้
วยเศษวั
สดุ
ที่
หาได้
ในท้
องถิ่
น เวลาแห่
คนแห่
จะเข้
าไปอยู่
ข้
างในตั
วหุ
น แต่
ละปี
ชาวด่
านซ้
ายจะท�
ำผี
ตาโขนใหญ่
เพี
ยง ๒ ตั
วเท่
านั้
น คื
อผี
ตาโขนชายและหญิ
งอย่
างละตั
ผู
มี
หน้
าที่
สร้
างผี
ตาโขนใหญ่
จะมี
เฉพาะกลุ
มเท่
านั้
น คนอื่
ไม่
มี
สิ
ทธิ์
ท�
ำต้
องได้
รั
บอนุ
ญาตจากร่
างทรงของเจ้
าพ่
อกวนก่
อน
ซึ่
งต้
องท�
ำทุ
กปี
หรื
อท�
ำติ
ดต่
อกั
นอย่
างน้
อยเป็
นเวลา ๓ ปี
ส่
วนผี
ตาโขนเล็
กทั้
งเด็
กผู
ใหญ่
หญิ
งหรื
อชายมี
สิ
ทธิ์
ท�
ำและเข้
าร่
วมในขบวนแห่
ได้
ทุ
กคน หน้
ากากผี
ตาโขนเล็
ท�
ำจากโคนของก้
านมะพร้
าวและหวดนึ่
งข้
าวเหนี
ยว น�
ำมา
ติ
ดกั
นแล้
วเขี
ยนหน้
าตา ท�
ำจมู
กเหมื
อนใบหน้
าผี
ส่
วนชุ
จะนิ
ยมใช้
สี
ฉู
ดฉาดบาดตา คลุ
มร่
างกายมิ
ดชิ
หน้
ากากผี
ตาโขนสมั
ยก่
อนใบหน้
าจะใช้
ไม้
นุ
นท�
จมู
กสั้
นๆ คล้
ายจมู
กคน ใช้
สี
ที่
ได้
จากธรรมชาติ
จะไม่
ปรากฏ
ลวดลายที่
เด่
นชั
ด เพราะเน้
นให้
หน้
ากากมี
ความลึ
กลั
บน่
ากลั
ส่
วนหน้
ากากผี
ตาโขนสมั
ยต่
อมาจะมี
ความสวยสดงดงาม
ละเอี
ยดและประณี
ตขึ้
นกว่
าเดิ
ม หวดที่
ใช้
ครอบศี
รษะ
จะใช้
หวดใหม่
ส่
วนหน้
ากากผี
ตาโขนมี
ความยาวขึ้
น รวมทั้
จมู
กที่
โค้
งงอยาวคล้
ายงวงช้
าง สี
ที่
ใช้
ทาจะมี
ทั้
งสี
พลาสติ
และสี
น�้
ำมั
นซึ่
งให้
ความมั
นวาวและคงทน
ด้
านความสั
มพั
นธ์
ของหน้
ากากผี
ตาโขนกั
วิ
ถี
ชุ
มชนอ�
ำเภอด่
านซ้
าย จั
งหวั
ดเลย พบว่
าหน้
ากากผี
ตาโขน
มี
บทบาทต่
อการด�
ำเนิ
นชี
วิ
ตของคนในพื้
นที่
เป็
นอย่
างมาก
เพราะมี
ความเชื่
อว่
าการจั
ดท�
ำหน้
ากากผี
ตาโขนเข้
าร่
วมแสดง
ในงานของทุ
กปี
เมื่
อเสร็
จพิ
ธี
แล้
วจะน�
ำหน้
ากากไปลอยน�้
ถื
อเป็
นการปล่
อยผี
สางทุ
กข์
โศก สิ่
งอั
ปมงคลต่
างๆ นานา
ให้
ไหลออกจากเมื
องไปตามแม่
น�้
ำ หรื
อถอดกองรวมกั
นไว้
ที่
นอกวั
ดแห่
งใดแห่
งหนึ่
ง เพื่
อให้
หายเสนี
ยดจั
ญไร ห้
ามน�
เข้
าบ้
าน ซึ่
งถื
อเป็
นการทิ้
งความทุ
กข์
ยากและสิ่
งเลวร้
ายไป
I...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...122
Powered by FlippingBook