วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 64

64
ตั
วท้
าย
- ก
- ง
- ซ
- ด
- บ
ฮ็
อก
ทั่
กุ
มั
กะซึ้
คางคก
ไม้
ไฟ
ตา
ตะขาบ
- น
- ม
- ว
- ย
- ฮ
กุ้
เปม
อ้
าว
ดึ้
อุ
หมู
พระจั
นทร์
เสื้
ถ้
วยแกง
บ้
าน
หรื
อผี
นา หากแต่
บางเดื
อนมี
ประเพณี
คล้
ายคนไทยอี
สาน
เช่
น เดื
อน ๑๐ ท�
ำบุ
ญข้
าวสาก และ เดื
อน ๑๒ จั
ดลอยกระทง
เนื่
องจากการผสมผสานกั
นเป็
นเวลานาน จนไม่
สามารถ
แยกออกว่
าประเพณี
ไหนเป็
นของชาวโซ่
(ทะวื
ง) ที่
แท้
จริ
รวมทั้
งยั
งได้
รื้
อฟื
นการรั
กษาโรคด้
วยสมุ
นไพรและวิ
ธี
รั
กษา
แบบดั้
งเดิ
ม เช่
น การเป่
า การฝั
งเข็
ม เป็
นต้
เมื่
อมี
การฟื
นฟู
ภาษาโซ่
(ทะวื
ง) ก้
าวย่
างต่
อไป
จึ
งเป็
นการถ่
ายทอดไปสู
เยาวชนเพื่
อสร้
างความตระหนั
และจิ
ตส�
ำนึ
กถึ
งความเป็
นลู
กหลานชาวโซ่
(ทะวื
ง) และมิ
ให้
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางภาษาชาติ
พั
นธุ
ของตนสู
ญหายไป
ด้
วยการน�
ำภาษาโซ่
(ทะวื
ง) เข้
าสู่
การเรี
ยนการสอนในระบบ
โรงเรี
ยน มี
การทดลองสอนภาษาในรู
ปแบบกิ
จกรรมเสริ
ส�
ำหรั
บนั
กเรี
ยนชั้
นประถมศึ
กษาปี
ที่
๔ณ โรงเรี
ยนบ้
านหนองม่
วง
และโรงเรี
ยนบ้
านหนองแวง เป็
นการอ่
านการพู
ดและการเขี
ยน
ผ่
านแบบเรี
ยนถ่
ายโอนภาษาโซ่
(ทะวื
ง) หนั
งสื
อเล่
มเล็
๗๒ เรื่
อง เป็
นเรื่
องสั้
นที่
อ่
านเข้
าใจง่
าย ประโยคไม่
ซั
บซ้
อน
มี
ความยาวประมาณ ๘ หน้
า และหนั
งสื
อเล่
มยั
กษ์
จ�
ำนวน
๒๕ เรื่
อง เนื้
อหาเกี่
ยวกั
บการด�
ำเนิ
นชี
วิ
ตประจ�
ำวั
นของ
ชาวโซ่
(ทะวื
ง) ตั
วหนั
งสื
อจะขนาดใหญ่
และมี
ภาพประกอบ
อี
กทั้
งยั
งมี
การทดลองท�
ำข้
อสอบภาษาโซ่
(ทะวื
ง) ด้
วย
โครงการ "การอนุ
รั
กษ์
และฟื้
นฟู
ภาษา ประเพณี
วั
ฒนธรรมของชาวไทยโซ่
(ทะวื
ง)
ต�
ำบลปทุ
มวาปี
อ�
ำเภอส่
องดาว จั
งหวั
ดสกลนคร"
โดย นายเทวี
โคตรสระ และคณะ ๒๕๔๘
I...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...122
Powered by FlippingBook